Alimenty w ciąży? Tak!

Alimenty na czas ciąży. Kwestia pomocy finansowej matce dziecka ze strony ojca dziecka, nie pozostającej w związku małżeńskim, została uregulowana w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Jest kilka sytuacji szczególnych, na które warto zwrócić uwagę. Pierwsza z nich to taka, gdy ojcostwo mężczyzny nie będącego mężem matki zostało ustalone. Ojciec dziecka jest zobowiązany przyczyniać się do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu, w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom. Dla określenia wysokości pomocy finansowej ze strony ojca dziecka,istotne znaczenie będzie mieć to, czy matka dziecka pracuje. W sytuacji, gdy matka dziecka nie pracuje, możliwe jest, że ojciec dziecka będzie musiał pokrywać koszty jej utrzymania w całości.

Druga to taka, gdy nie zostało ustalone ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki. Wtedy zarówno dziecko, jak i matka mogą dochodzić roszczeń majątkowych związanych z ojcostwem tylko jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa.

Kiedy obowiązek pokrywania kosztów utrzymania jest dłuższy niż trzy miesiące?

Z ważnych powodów matka dziecka może żądać udziału ojca w kosztach swojego utrzymania przez czas dłuższy niż trzy miesiące. Do ważnych powodów można zaliczyć zarówno chorobę matki dziecka, jak również chorobę dziecka, z czym wiąże się konieczność jego stałej opieki ze strony matki.

Jeżeli wskutek ciąży lub porodu matka poniosła inne konieczne wydatki (np. ubranka, środki do kąpieli i higieny) albo szczególne straty majątkowe (koszty niezbędnych leków dla matki), może żądać, aby ojciec pokrył odpowiednią część tych wydatków lub strat. Warto zatrzymać rachunki na poczet owych wydatków.

Powyższe roszczenia przysługują matce także w wypadku, gdy dziecko urodziło się nieżywe.

Roszczenia przedawniają się z upływem trzech lat od dnia porodu.

Pamiętajmy, że roszczenie przed urodzeniem dziecka w przypadku uwiarygodnienia ojcostwa mężczyzny, który nie jest mężem matki, generuje sytuację, iż matka może żądać, aby ten mężczyzna, jeszcze przed urodzeniem się dziecka, wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na koszty jej utrzymania przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po jego urodzeniu. Sąd określi termin i sposób zapłaty tej sumy.

Natomiast w sytuacji, gdy nie zostało ustalone ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki, zarówno dziecko, jak i matka, mogą dochodzić roszczeń majątkowych związanych z ojcostwem tylko jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa. Nie dotyczy to roszczeń matki, gdy dziecko urodziło się nieżywe – nie jest wtedy możliwe ustalenie ojcostwa.

.

Izabela Maryańska
mgr obojga praw,
specjalizacja:
prawo kanoniczno-cywilne

artykuł możecie przeczytać także na portalu partnerskim

baner-320