1. W oczekiwaniu na dziecko. Poradnik dla przyszłych matek i ojców, Bandel E., wyd. IV, Poznań, REBIS Publishing House Ltd., 2003, ISBN 83 – 7301 – 428 – 4
 2. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, Fabel A., Mazlish E., wyd. III, Poznań, Media Rodzina od Poznań, Inc., 1980, ISBN 83-85594 – 01 – 9
 3. Co dzień mądrzejsze. 365 gier i zabaw kształtujących charakter, wrażliwość i inteligencję emocjonalną dziecka, Weston D. Ch., Weston. S. M., wyd. I, Warszawa, Prószyński i S – ka SA, 1988, ISBN 83 – 7180 – 881 – X
 4. Wzorowy ojciec, Macdonald G., wyd. I, Kraków, TKECH, 1980, ISBN 83 – 7024 – 160 – 3
 5. Ciąża tydzień po tygodniu, Nolden A., wyd.I, Warszawa, Świat Książki, 2008, ISBN 978 – 83 – 247 – 1018 – 8
 6. Ciąża i macierzyństwo, przekł. Anna Siecińska, Ożarów Mazowiecki, Parragon Books Ltd, 2009, ISBN 978 – 1 – 4075 – 7933 – 7
 7. Wykład wygłoszony podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Powstrzymać przemoc wobec dzieci, Warszawa, grudzień 2000 roku.
 8. Wybór artykułów o uzależnieniach od alkoholu, syndromie DDA, terapii nałogu, [w:] Charaktery 2002 – 2008
 9. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, Numer: 6, Sabina Nikodemska, Funkcjonowanie psychospołeczne DDA przed i po terapii, 2002.
 10. Jak pomagać dziecku z zaburzeniami życia uczuciowego – Kozłowska Anna.
 11. Rozwój fizyczny dziecka –  Jan Bogdanowicz
 12. Wychowanie bez porażek – Thomas Gordon
 13. Czego potrzebują dzieci – Mia Kellmer Pringle
 14. Buttler D., Kultura języka, Warszawa 1982.
 15. Chmura – Klekotowa M., Neologizmy słowotwórcze w mowie dzieci, „Poradnik Językowy” 1968, z. 1.
 16. Czukowski K., Od dwóch do pięciu., Warszawa 1962.
 17. Dunaj B., Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1996.
 18. Dziurda – Multan A., Dziecięce sposoby tworzenia nazw, Lublin 2008.
 19. Grzegorczykowa G., Zarys słowotwórstwa polskiego, Warszawa 1979.
 20. Hurlock E. B., Rozwój dziecka, cz. 1, Warszawa 1985.
 21. Kaczmarek L., Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin 1966.
 22.  Kaczmarek L., Kształtowanie się mowy dziecka, Poznań 1953.
 23. Maćkiewicz J., Wokół słów i znaczeń II. Z problemów słowotwórstwa, Gdańsk 2008.
 24. Markowski A. , Wielki słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 2007.
 25. Sawicka G., Nominacja rzeczownikowa na przykładzie mowy dzieci przedszkolnych, Szczecin 1994.
 26. Smółkowa T., Neologizmy we współczesnej leksyce polskiej, Kraków 2001.
 27. Zgółkowa M., Czym język za młodu nasiąknie, Poznań 1986.
 28. Żebrowska M., Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Warszawa 1969.
 29. Biddulph, S., Sekrety szczęśliwego dzieciństwa. Dom Wydawniczy REBIS: Poznań, 1997.