Absurdalne historie odebrania rodzicom dzieci – dlaczego w ogóle mają miejsce?

Wydaje się, że to tendencja dobra by Państwo troszczyło się o bezpieczeństwo najmłodszych. W końcu to oni bez szans na fizyczną samoobronę najczęściej w środowisku domowym padają ofiarami przemocy. Często też dzieci,

Kontakty z dzieckiem a alimenty

W cza­sie peł­nie­nia funk­cji zawo­do­wego kura­tora rodzin­nego sty­ka­łem się z sytu­acją, w któ­rej zobo­wią­zany unie­moż­li­wiał reali­za­cję kon­tak­tów z powodu nie­wy­wią­zy­wa­nia się zobo­wiązku ali­men­ta­cyj­nego przez upraw­nio­nego. Matka dziecka stwier­dzała na przy­kład, iż nie będzie wyda­wała córki

Kiedy należy wnosić o zmianę ustalonych kontaktów z dzieckiem?

Zgod­nie z tre­ścią art. 1135 k.r. i o. „Sąd opie­kuń­czy może zmie­nić roz­strzy­gnię­cie w spra­wie kon­tak­tów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka”. Wnio­sek o zmianę kon­tak­tów ure­gu­lo­wa­nych przez Sąd Okrę­gowy w wyroku roz­wo­do­wym, jak i w posta­no­wie­niu sądu regu­lu­ją­cym

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem w czasie trwania postępowania

Czemu służy jak najszybsze zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem w czasie trwania postępowania? Wnio­sek o zabez­pie­cze­nie kon­tak­tów wno­szony jest w sytu­acji, gdy nie ma moż­li­wo­ści reali­za­cji kon­tak­tów z mało­let­nim i jest on uza­sad­niony mię­dzy

Dziecko nie chce spotkać się z rodzicem w ustalonym przez sąd terminie kontaktów?

W swoim doświad­cze­niu kura­tora zawo­do­wego wie­lo­krot­nie spo­ty­ka­łem się z sytu­acją, gdy dziecko nie chciało spo­ty­kać się z upraw­nio­nym do kon­tak­tów rodzi­cem. Czę­sto reak­cją mało­let­niego był płacz, ucieczka do innego pokoju, stwier­dza­nie nie­chęci

Kontakty z dzieckiem a decyzje w sprawach dziecka

Sądowe ure­gu­lo­wa­nie kon­tak­tów jed­nego rodzica z dziec­kiem w sytu­acji, gdy każde z rodzi­ców mało­let­niego ma pełną wła­dzę rodzi­ciel­ską, nie­wy­klu­cza zaist­nie­nia sporu w kwe­stii istot­nej dla dziecka. Wów­czas na pod­sta­wie art. 97§2 k.r. i o. w sytu­acji, gdy

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Sądowe ure­gu­lo­wa­nie spo­sobu i ter­mi­nów reali­za­cji kon­tak­tów z dziec­kiem świad­czy o tym, że pomię­dzy rodzi­cami brak jest poro­zu­mie­nia w tej kwe­stii. Czę­sto jed­nak mamy do czy­nie­nia z sytu­acją, w któ­rej po ure­gu­lo­wa­niu kon­tak­tów rodzica lub innej

Kontakty z dzieckiem

Kon­takty z dziec­kiem zostały ure­gu­lo­wane w Oddziale 3 Roz­działu II Kodeksu rodzin­nego i opie­kuń­czego, tj. w art. 113– 113 6 k.r. i o. Mają do nich prawo nie tylko rodzice, ale i dziad­ko­wie. Są to