Egzamin gimnazjalny

Zasady nauki w gimnazjum znacznie różnią się od tych w szkole podstawowej. Nauczyciele oczekują od uczniów znacznie więcej, co za tym idzie zwiększa się także rywalizacja między dziećmi. Wielu gimnazjalistów nie przykłada jednak wielkiej wagi do swojej edukacji, dlatego też podaje się, że to właśnie w gimnazjum uczniowie po raz pierwszy korzystają ze ściąg, lub innych metod, które pozwolą im zaliczyć trudny sprawdzian i uzyskać pozytywną ocenę. To pewnego rodzaju sposób na przetrwanie. Inni z kolei – szczególnie dziewczęta – silnie walczą o jak najlepsze oceny i prześcigają się w lekcyjnej aktywności, zgłaszają się do dodatkowych prac i angażują się nie tylko w życie klasy, ale i szkoły. Na koniec szkoły, młodzież przystępuje do egzaminu, którego celem jest sprawdzenie wiedzy obejmującej „wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych”

Informacje podstawowe

Termin: Kwiecień – każda część egzaminu przeprowadzana jest innego dnia.

Miejsce: Egzamin przeprowadza się w szkołach mających warunki lokalowe i techniczne, zapewniające prawidłowy przebieg egzaminu.

/źródło: Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum /

Czas trwania: 

  • 150 min. – część humanistyczna i matematyczno – przyrodnicza,
  • 60 min. – część z języka nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Forma: pisemna

Tematyka poszczególnych części egzaminu:

  • część humanistyczna – w zakres tej części wchodzi wiedza z języka polskiego (zadania zamknięte i zadanie otwarte w formie dłuższej wypowiedzi pisemnej), historii i wiedzy o społeczeństwie (zadania zamknięte),
  • matematyczno-przyrodnicza – w zakres tej części wchodzi wiedza z matematyki (zadania zamknięte i zadanie otwarte)  oraz przedmiotów przyrodniczych tj. biologia, chemia, fizyka i geografia (zadania zamknięte),
  • dotycząca języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego)  – gimnazjalista może wybrać ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego i zdawać z niego egzamin na poziomie podstawowym, lub rozszerzonym (uczeń, lub jego rodzice przed przystąpieniem do egzaminu składają pisemną deklarację).
    .

Ilość zadań/maksymalna liczba punktów: ok. 30 – 40 (w tym zadania otwarte i zamknięte)/30 punktów.

Kto może wziąć udział w egzaminie?

  • uczniowie szkół gimnazjalnych dla dzieci i młodzieży,
  • słuchacze szkół gimnazjalnych dla dorosłych.

Czy można nie zdać egzaminu w klasie szóstej?

Nie. Nie ma określonej minimalnej liczby punktów, którą należy zdobyć by zdać egzamin. Jednak samo przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum.

Dodatkowe informacje

źródło: Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum

źródło: Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum; CKE

Czego nie zabierać na egzamin?

Korektorów, kalkulatorów oraz innych przyborów niedozwolonych na egzaminie, o których ucznia poinformuje nauczyciel.

Kto sprawdza sprawdziany?

Prace egzaminacyjne sprawdzają wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych kryteriów. Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

więcej informacji: Egzamin gimnazjalny na stronie CKE
przykładowe testy: Arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat

Marta Obłąkowska/ red. DRG