Fundusz Alimentacyjny 2013-2014

Gdy rodzic dziecka nie płaci zasądzonych alimentów, możesz wystąpić o wsparcie z funduszu alimentacyjnego. Wnioski o przyznanie świadczeń na nowy okres świadczeniowy 2013/2014 przyjmowane są już od 1 sierpnia.

Fundusz Alimentacyjny wypłaci świadczenie:

Na dzieci do 18 lat lub do ukończenia 25. roku życia, jeżeli uczą się w szkole lub szkole wyższej, lub jeśli dziecko jest niepełnosprawne – może dostawać świadczenie bez względu na wiek.

I wynosi tyle, ile zasądzono od rodzica, lecz nie więcej niż 500 zł. Jeśli więc sąd przyznał alimenty w kwocie 600 zł miesięcznie, to świadczenie wyniesie 500 zł. Jeśli zaś rodzic został zobowiązany do płacenia 300 zł miesięcznie, to tyle też dziecko dostanie z funduszu.

Kryterium dochodowe

Pieniądze przysługują, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł netto. Niestety, nawet złotówka więcej przekreśla szanse na przyznanie świadczenia.

Dochód na członka rodziny oblicza się, sumując najpierw dochody wszystkich jej członków, a następnie dzieli przez liczbę tych członków. Od dochodów odlicza się kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób, np. alimentów, jakie drugi mąż matki płaci na własne dziecko z poprzedniego związku.

Osoba, która stara się o świadczenie z funduszu na okres świadczeniowy 2013/2014 powinna przy ustalaniu dochodu brać pod uwagę dochody, które członkowie jej rodziny osiągnęli w 2012 roku. I to nawet wtedy, gdy nie byli jeszcze członkami rodziny w rozumieniu ustawy.

Jak uzyskać świadczenie?

1. Sąd przyznaje alimenty w wyroku rozwodowym lub osobnej sprawie o alimenty i wydaje tytuł wykonawczy.

2. Jeśli zobowiązany nie płaci dobrowolnie zasądzonej na dziecko kwoty, drugi rodzic z tytułem wykonawczym idzie do komornika, który wszczyna postępowanie egzekucyjne.

3. W sytuacji, gdy komornik przez ostatnie dwa miesiące nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, wystawia zaświadczenie o nieskutecznej egzekucji.

5. Zaświadczenie dołącza się, wraz z innymi dokumentami, do wniosku o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wniosek należy złożyć w gminie lub ośrodku pomocy społecznej w mieście, gdzie mieszka dziecko uprawnione do alimentów.

Dołączamy dokumenty, których życzy sobie gmina lub OPS. Będą to prawdopodobnie:

 • kserokopia dowodu osobistego, jeżeli osoba przebywa na terenie gminy bez stałego zameldowania dołącza potwierdzenie zameldowania czasowego,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • zaświadczenie od komornika stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
 • zaświadczenie od komornika sądowego o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2012 r.,
 • jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą – zaświadczenie właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności,
 • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, gdy osoba uprawniona jest niepełnosprawną
 • zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej (dot. osób, które ukończyły 18. rok życia),
 • odpis prawomocnego wyroku sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, odpis orzeczenia sądu dotyczącego rozwodu,
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
 • zaświadczenia z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie w roku 2012 – wszystkich pełnoletnich oraz nieletnich członków rodziny, jeżeli uzyskali dochód w 2012 roku,
 • oświadczenie o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu uzyskanym w 2012 roku,
 • jeżeli opiekun dziecka posiada gospodarstwo rolne – ksero nakazu płatniczego za 2012 rok lub zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2012roku,
 • jeżeli opiekun dziecka prowadzi działalność gospodarczą – zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświadczenie o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego lub karty podatkowej za 2012 r. oraz ksero wpisu do działalności gospodarczej,

Jeśli urzędnik uzna, że wymagają tego okoliczności, może zażądać dodatkowych dokumentów.

Wniosek najlepiej złożyć przed początkiem okresu świadczeniowego, który trwa od 1 października do 30 września następnego roku, czyli do 31 sierpnia. To gwarantuje, że wypłata nastąpi w październiku. Złożenie wniosku we wrześniu lub październiku powoduje, że świadczenie zostanie wypłacone dopiero w listopadzie.

źródło fot.: pixabay.pl

Elżbieta Dawidek
Z wykształcenia magister Antropolog i Specjalista Bankowo – Księgowy.
Pracowała w wielu miejscach – od banków po Radio TokFM.
Obecnie zrezygnowała z pracy zawodowej,
by walczyć o możliwie wszechstronną rehabilitację Synka.
blogerka http://matkahisteryczkaodartysty.blog.onet.pl

artykuł możecie przeczytać także na portalu partnerskim

baner-320