Jak najszybciej uzyskać prawo do kontaktów z dzieckiem? Wniosek o udzielenie zabezpieczenia kontaktów na czas trwania postępowania.

Wnio­sek o udzie­le­nie zabez­pie­cze­nia kon­tak­tów może zostać wnie­siony w sytu­acji, gdy rodzic nie ma moż­li­wo­ści kon­tak­tów z dziec­kiem lub gdy dzia­ła­nia rodzica, pod pie­czą któ­rego dziecko pozo­staje, powo­dują nie­moż­ność pra­wi­dło­wej reali­za­cji kon­tak­tów. W obu przy­pad­kach zagro­żone jest dobro mało­let­niego, w szcze­gól­no­ści więź emo­cjo­nalna łącząca go z rodzicem.

W prak­tyce sądo­wej czę­sto bywa tak, że od czasu wnie­sie­nia wnio­sku o usta­le­nie  kon­tak­tów do wyda­nia przez sąd pra­wo­moc­nego orze­cze­nia regu­lu­ją­cego tą kwe­stię  mija wiele mie­sięcy, pod­czas któ­rych rodzic nie ma moż­li­wo­ści utrzy­my­wa­nia oso­bi­stych rela­cji z dziec­kiem, co może powo­do­wać trwałe osła­bie­nie łączą­cej ich więzi emo­cjo­nal­nej. Wnio­sek o udzie­le­nie zabez­pie­cze­nia, zło­żony w try­bie art. 730§1 i n. k.p.c., ma zapo­bie­gać podob­nym sytu­acjom, albo­wiem pozwala na ure­gu­lo­wa­nie zasad kon­tak­tów z dziec­kiem na czas toczą­cego się postę­po­wa­nia sądowego.

Gene­ralną zasadą jest, że wnio­sek składa się w sądzie rejo­no­wym (wydziale rodzin­nym i nie­let­nich), przed któ­rym toczy się postę­po­wa­nie, lub wła­ści­wym do roz­po­zna­nia wnio­sku o ure­gu­lo­wa­nie kon­tak­tów z dziec­kiem.  Może on być rów­nież zło­żony pod­czas toczą­cego się postę­po­wa­nia roz­wo­do­wego, wów­czas sądem wła­ści­wym do roz­po­zna­nia wnio­sku będzie sąd okrę­gowy, przed któ­rym toczy się sprawa o rozwód.

Pod­kre­ślić należy, iż zgod­nie z art. 736 k.p.c. wnio­sek o zabez­pie­cze­nie powi­nien odpo­wia­dać wyma­ga­niom pisma pro­ce­so­wego okre­ślo­nym w art. 126 k.p.c. tj. powi­nien zawie­rać ozna­cze­nie sądu, imię i nazwi­sko stron, ich przed­sta­wi­cieli usta­wo­wych i peł­no­moc­ni­ków, ozna­cze­nie rodzaju pisma, osnowę wnio­sku oraz dowody na popar­cie przy­to­czo­nych oko­licz­no­ści, a także pod­pis strony i sygna­turę akt (o ile jest kolej­nym pismem skła­da­nym w spra­wie). Ponadto wnio­sek musi dokład­nie okre­ślać spo­sób zabez­pie­cze­nia poprzez wska­za­nie np. że kon­takt z dziec­kiem odby­wać się będzie w każdy wto­rek w godzi­nach od 18.00 do 20.00 poza miej­scem zamiesz­ka­nia dziecka i bez udziału matki (ojca). Ponadto konieczne jest upraw­do­po­dob­nie­nie oko­licz­no­ści uza­sad­nia­ją­cych wyda­nie posta­no­wie­nia w try­bie zabez­pie­cze­nia tzn. nie­zbędne jest wska­za­nie, dla­czego sąd już na wstę­pie, ma zabez­pie­czyć kon­takty jesz­cze przed wyda­niem osta­tecz­nego rozstrzygnięcia.

Warto pamię­tać, iż wnio­sek o udzie­le­nie zabez­pie­cze­nia kon­tak­tów z dziec­kiem można zło­żyć juz w trak­cie toczą­cego się postę­po­wa­nia. Wów­czas sąd, zgod­nie z art. 737 k.p.c. roz­po­znaje go bez­zwłocz­nie, nie póź­niej jed­nak niż w ter­mi­nie jed­nego tygo­dnia. Jeżeli ustawa prze­wi­duje roz­po­zna­nie wnio­sku na roz­pra­wie, powinna ona zostać wyzna­czona nie póź­niej niż w ciągu mie­siąca, i choć jest to ter­min instruk­cyjny, to nakłada na sąd pewną “pre­sję” czasu, odno­śnie jego roz­po­zna­nia.  Wnio­sek o zabez­pie­cze­nie kon­tak­tów zło­żony w trak­cie postę­po­wa­nia pod­lega osob­nej opła­cie, która zgod­nie z art. 68 pkt 1 ustawy o kosz­tach sądo­wych w spra­wach cywil­nych, wynosi 40 złotych.

Reasu­mu­jąc, gdy rodzic nie ma moż­li­wo­ści spo­tkań z dziec­kiem, a przed sądem toczy się postę­po­wa­nie roz­wo­dowe lub postę­po­wa­nie o ure­gu­lo­wa­nie kon­tak­tów z dziec­kiem warto roz­wa­żyć moż­li­wość zło­że­nia wnio­sku o udzie­le­nie zabez­pie­cze­nia kon­tak­tów na czas toczą­cego się postę­po­wa­nia, szcze­gól­nie, że nie­jed­no­krot­nie tylko takie roz­wią­za­nie może to umożliwić.

artykuł przeczytać możecie także na blogu informacji prawnych Kontakty z dzieckiem

Marcin Zaborek

prawnik

kontakty z dzieckiem