Jak przygotować dziecko do Pierwszej Komunii Świętej? cz.II [Modlitwy do pobrania – pdf]

Tato, czym jest Pierwsza Komunia Święta, po co mi ta uroczystość?

Pierwsza Komunia Święta to uroczystość katolicka, w trakcie której każdy z wiernych, podczas Mszy świętej po raz pierwszy przyjmuje (zgodnie z wyznawaną przez siebie wiarą) ciało Jezusa Chrystusa pod postacią chleba. więcej na ten temat przeczytasz w artykule Co to jest Pierwsza Komunia Święta? cz. I

Czym nie jest Pierwsza Komunia Święta?

Okazją do „opicia” się w rodzinnym gronie, do obdarowania dziecka bardzo drogimi prezentami, wydania fortuny na wystawne przyjęcie, drogiego fotografa. Słowem, Pierwsza Komunia Święta nie powinna stać się okazją do odciągnięcia uwagi dziecka od istoty tego święta. Oczywiście wtedy, kiedy deklarujemy, że jesteśmy ludźmi wierzącymi.

Pierwsza Komunia Święta może być okazją do:

 • wspólnej rozmowy o wierze, Bogu itp.,
 • spotkania z najbliższymi i miłego spędzenia czasu z osobami, z którymi nie widzieliśmy się długi czas (dziecko zapamięta ten dzień jako ważny – i ciocia i wujek i kuzyni przyjechali, aby razem z nim świętować przyjęcie po raz pierwszy Komunii Świętej),
 • podarowania dziecku wartościowej pamiątki: Pisma Świętego, medalika, ciekawej książki (np. nawiązującej tematyką do tego wydarzenia) itp.

Dlaczego katecheta (-ka), siostra lub ksiądz „katują” biedne dzieci nauką podstawowych prawd wiary? Po co te wszystkie próby i w ogóle, po co to wszystko?

Do Pierwszej Komunii Świętej przystąpić może każdy wierzący wierny, który zna podstawowe prawdy wiary i rozumie dokonującą się podczas Mszy świętej transsubstancjację (rzeczywista przemiana chleba – Hostii i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa).

Siedmioletnia Asia skarży się, że od jakiegoś czasu lekcje religii w szkole to „ciągle zaliczanie wykutego na pamięć pacierza”. Dlaczego mała Asia nazywa to w ten sposób? 

Zdarza się, że cała sytuacja nas przerasta i czujemy się nieco zagubieni. W takich przypadkach zazwyczaj zajmujemy się tym, co potrafimy najlepiej – gdyż daje nam to po prostu poczucie bezpieczeństwa. I być może stąd biorą swój początek mało chwalebne wyobrażenia o rodzicach dzieci pierwszokomunijnych, którym przypisuje się zużywanie całej energii na organizowanie przyjęć, kupowanie prezentów a jedynie czasem na posprzątanie kościoła i dla świętego spokoju złożenie daru ofiarowanego podczas Eucharystii.

Czas przygotowań do Pierwszej Komunii Świętej to często dla rodziców okres dość uciążliwy. Niewielu z nas rozumie konieczność odbycia wielu prób przed tym uroczystym dniem. I faktycznie trzeba przyznać, że w niektórych parafiach ilość i czas trwania prób jest grubo przesadzony. Nie można jednak generalizować – mały Jaś Kowalski z miejscowości Przykładowej będzie miał przed komunią kilka prób i zebrań, kilka uroczystości przygotowawczych do swojego święta, a Ania z mamą z innej miejscowości pochodzi sobie na spotkania trochę więcej razy…

Jeśli już tak jest zamiast z tym walczyć i podważać przy dziecku autorytet katechety, czy księdza spróbujmy wykorzystać ten czas na korzyść dziecka. Wiadome jest przecież, że dziecku nie przeszkadza pójście na próbę przedkomunijną ponieważ nawet bez wyższej interpretacji w kontekście religijnym odbierze to po prostu jako możliwość spotkania się po szkole z rówieśnikami.

Jeśli wiara jest dla nas tematem ważnym i potrafimy zdobyć się na odłożenie swoich uprzedzeń na bok (chociaż ten jeden raz) spróbujmy wytłumaczyć dziecku, że:

 • słowa modlitw i praw wiary mają znaczenie ważne dla każdego, kto wierzy w Boga,
 • aby w pełni uczestniczyć w Pierwszej Komunii Świętej należy dobrze zrozumieć to, czego uczymy się na pamięć,
 • każde spotkanie, próbę, mszę, pierwszą spowiedź przed Pierwszą Komunią Świętą można traktować jako przygotowanie do tego wielkiego dnia,
 • może w trakcie tych spotkań wypracować sobie sposób na swoją własną rozmowę z Panem Bogiem, może przeznaczyć te chwile na refleksje, na które w życiu codziennym: pełnym zabaw, nauki, dodatkowych obowiązków być może nie ma czasu.

Modlitwy, które powinniśmy znać przystępując do Pierwszej Komunii Świętej

pobierz

Główne prawdy wiary:

 1. Jest jeden Bóg.
 2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze.
 3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
 4. Syn Boży stał się człowiekiem, umarł za krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.
 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
 6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

7 Sakramentów Świętych

 1.  Chrzest
 2. Bierzmowanie
 3. Eucharystia
 4. Sakrament pokuty i pojednania
 5. Namaszczenie chorych
 6. Kapłaństwo
 7. Małżeństwo 

Dekalog (10 Przykazań Bożych) 

Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

1. Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną.

2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4. Czcij ojca swego i matkę swoją.

5. Nie zabijaj.

6. Nie cudzołóż.

7. Nie kradnij.

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9. Nie pożądaj żony bliźniego twego.

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

 Przykaznia Kościelne 

1. W niedziela i święta nakazane uczestniczyć we mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.

4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Główne prawdy wiary

 1. Jest jeden Bóg.

2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.

3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty.

4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

5. Dusza ludzka jest nieśmierelna.

6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

7 Grzechów głównych

 1. Pycha.

2. Chciwość.

3. Nieczystość.

4. Zazdrość.

5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.

6. Gniew.

7. Lenistwo.

Warunki sakramentu pokuty

 1. Rachunek sumienia.

2. Żal za grzechy.

3. Mocne postanowienie poprawy.

4. Spowiedź szczera.

5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,

W Trójcy jedyny, prawdziwy.

Wierzę, coś objawił, Boże,

Twe słowo mylić nie może.

Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny,

Wszechmogący (Wszechmocny) i miłosierny.

Dasz mi grzechód odpuszczenie,

Łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję,

Jednak nad wszystko miłuję,

Nad wszystko, co jest stworzone,

Boś Ty Dobro nieskończone.

Akt żalu

Ach, żałuję za me złości

Jedynie dla Twej miłości.

Bądź miłościw mnie grzesznemu,

Całym sercem skruszonemu / (lub dla Ciebie odpuszczam bliźniemu).

Przykazania miłości

1. Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich,

2. a bliźniego swego jak siebie samego.

Aniele Boży

Aniele Boży, Stróżu Mój,

Ty zawsze przy mnie stój.

Rano, wieczór, we dnie, w nocy

Bądź mi zawsze ku pomocy.

Strzeż duszy, ciała mego

I doprowadź mnie do żywota wiecznego.

Amen.

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje,

przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.

I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

Amen.

Pozdrowienie Anielskie – Zdrowaś Maryjo

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.

Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Wierzę w Boga – Skład Apostolski

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.

I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny.

Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.

Zstąpił do piekieł. 

Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego.

Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.

Amen.

Wierzę w jednego Boga 

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.

I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.

Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg Prawdziwy z Boga Prawdziwego.

Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało.

On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.

I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem.

Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany.

I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo.

I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca.

I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca.

Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi.

Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; którym mówił przez Proroków.

Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.

Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.

I oczekuję wskrzeszenia umarłych.

I życia wiecznego w przyszłym świecie.

Amen.

Pod Twoją Obronę (Akt zawierzenia NMP) 

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko,

naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,

ale od wszelkich złych przygód racz nas zawsze wybawiać.

Panno chwalebna i błogosławiona.

O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

W jaki sposób odmawiamy różaniec …

 1. Na Krzyżyku – robimy znak Krzyża odmawiamy Wierzę w Boga.
 2. Na pierwszym koraliku – odmawiamy Ojcze Nasz.
 3. Teraz mamy trzy paciorki, na każdym z nich odmawiamy Zdrowaś Maryjo
 4. Na przerwie odmawiamy Chwała Ojcu i wykonujemy zapowiedź 1 Tajemnicy
 5. Na 4 paciorku odmawiamy Ojcze Nasz.
 6. Następnie mamy 10 paciorków – na każdym paciorku odmawiamy Zdrowaś Maryjo.
 7. Po odmówieniu dziesiątki różańca przechodzimy do przerwy i odmawiamy Chwała Ojcu (Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.) i zapowiadamy kolejną Tajemnicę.
 8.  Na pojedynczym paciorku odmawiamy Ojcze Nasz.
 9. Pozostałe części różańca odmawiamy tak samo jak w pkt 7 i 8.
 10. Na zakończenie na medaliku odmawiamy Pod Twoją obronę i ponownie wykonujemy znak Krzyża – całujemy Krzyżyk w różańcu i chowamy go do pudełeczka:):)

 Dziecko powinno umieć także znać formuły spowiedzi. 

Przeczytaj artykuł o Pierwszej Spowiedzi.

red. tatawtarapatach / źródło fot.: dgp

Literatura i źródła:

 • fragmenty książki Ewy Rozkrut („Jak dobrze przygotować dziecko do Pierwszej Komunii Świętej”) cytowanej w artykule pochodzą ze strony mateusz.pl
 • Ks. W. Kubik – Kochamy Pana Jezusa 2 – Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej, s. 137-138.
 • Książeczka do I Komunii Św., Ks. Tymoteusz, Panie Mój, s. 59-62.