Kiedy należy wnosić o zmianę ustalonych kontaktów z dzieckiem?

Zgod­nie z tre­ścią art. 1135 k.r. i o. „Sąd opie­kuń­czy może zmie­nić roz­strzy­gnię­cie w spra­wie kon­tak­tów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka”. Wnio­sek o zmianę kon­tak­tów ure­gu­lo­wa­nych przez Sąd Okrę­gowy w wyroku roz­wo­do­wym, jak i w posta­no­wie­niu sądu regu­lu­ją­cym kon­takty można zło­żyć w sytu­acji, gdy dotych­cza­sowa forma, zgodna z obo­wią­zu­ją­cym orze­cze­niem, nie może lub nie powinna być reali­zo­wana ze względu na dobro dziecka. Może to być rów­nież wyni­kiem nie wyko­ny­wa­nia orze­cze­nia o kon­tak­tach przez upraw­nio­nego, wów­czas można wystą­pić z wnio­skiem o ogra­ni­cze­nie kon­tak­tów.

Pod­kre­śle­nia wymaga nadto moż­li­wość ogra­ni­cze­nia reali­za­cji kon­tak­tów, gdy dotych­cza­sowe nie są zgodne z dobrem dziecka,  w więc w myśl art. 1135 k.r. i o., wyma­gana jest ich zmiana.

Przy­kła­dem takich sytu­acji może być, oprócz braku fak­tycz­nej reali­za­cji kon­tak­tów przez upraw­nio­nego, także taki spo­sób ich reali­za­cji, który zabu­rza har­mo­nijny roz­wój dziecka np. awan­tury, nad­uży­wa­nie alko­holu w miej­scu, do któ­rego dziecko jest zabie­rane, brak wła­ści­wej opieki, czy też nie zapew­nie­nie takiej formy spo­sobu spę­dza­nia wol­nego czasu, która byłaby zgodna z wie­kiem mało­let­niego. Gdy dziecko pod­czas spo­tkań z upraw­nio­nym jest świad­kiem dys­funk­cyj­nych sytu­acji, to nie­wąt­pli­wie ogra­ni­cze­nie takiej formy kon­tak­tów upraw­nio­nego, leży w dobrze rozu­mia­nym inte­re­sie dziecka. Kolej­nym pro­ble­mem war­tym prze­ana­li­zo­wa­nia jest sytu­acja, gdy więzi emo­cjo­nalne upraw­nio­nego z dziec­kiem są na takim pozio­mie, że dotych­cza­sowa forma kon­tak­tów jest zbyt wąska ze względu na potrzeby emo­cjo­nalne mało­let­niego. Wów­czas zobo­wią­zany, jak rów­nież i upraw­niony, mogą wystą­pić z wnio­skiem o zmianę formy kon­tak­tów poprzez roz­sze­rze­nie ich zakresu.

Oczy­wi­ście taka sytu­acja ma miej­sce wów­czas, gdy orze­czone kon­takty są bar­dzo ogra­ni­czone w sto­sunku do tego, czego ocze­kuje i potrze­buje mało­letni. Wów­czas, gdy drugi z rodzi­ców nie wyraża zgody na więk­szy zakres kon­tak­tów, można zło­żyć wnio­sek o ich zmianę poprzez roz­sze­rze­nie. Taki wnio­sek powi­nien odpo­wia­dać warun­kom for­mal­nym, o szcze­gó­łach w tym zakre­sie piszę w arty­kule  “Wnio­sek o ure­gu­lo­wa­nie kon­tak­tów– osoby upraw­nione, wła­ści­wość sądu”.  Sądem wła­ści­wym do roz­po­zna­nia wnio­sku o kon­takty jest wydział rodzinny Sądu Rejo­no­wego, w myśl art. 569§ 1 k.p.c. tj. sąd miej­sca zamiesz­ka­nia osoby, któ­rej postę­po­wa­nie ma doty­czyć, a w braku miej­sca zamiesz­ka­nia– sąd opie­kuń­czy miej­sca jej pobytu. O ile nie zaist­nieje żadna z powyż­szych moż­li­wo­ści wnio­sek należy zło­żyć w Sądzie Rejo­no­wym dla m. st. Warszawy.

artykuł przeczytać możecie także ba blogu informacji prawnych Kontakty z dzieckiem

Marcin Zaborek

prawnik

kontakty z dzieckiem