Kontakty z dzieckiem a alimenty

W cza­sie peł­nie­nia funk­cji zawo­do­wego kura­tora rodzin­nego sty­ka­łem się z sytu­acją, w któ­rej zobo­wią­zany unie­moż­li­wiał reali­za­cję kon­tak­tów z powodu nie­wy­wią­zy­wa­nia się zobo­wiązku ali­men­ta­cyj­nego przez upraw­nio­nego. Matka dziecka stwier­dzała na przy­kład, iż nie będzie wyda­wała córki na spo­tka­nia z ojcem, skoro nie prze­ka­zuje on pie­nię­dzy na jej utrzy­ma­nie. W powo­ła­nym przy­padku ojciec pła­cił jedy­nie część ali­men­tów zasą­dzo­nych posta­no­wie­niem sądu. Trudno jed­no­cze­śnie stwier­dzić, czy robił to celowo, czy też fak­tycz­nie nie posia­dał wystar­cza­ją­cych środ­ków finan­so­wych. Nie­mniej jed­nak nie opu­ścił żadnego ter­minu kon­taktu z dziec­kiem, okre­ślo­nego posta­no­wie­niem sądu. W pew­nym momen­cie matka prze­stała jed­nak prze­ka­zy­wać mało­let­nią na spo­tka­nia, powo­łu­jąc się na sze­reg róż­nych oko­licz­no­ści np. cho­roby dziecka (mimo, że nie posia­dała zaświad­czeń lekar­skich), czy też dodat­kowe zaję­cia córki, które orga­ni­zo­wała w ter­mi­nach kon­tak­tów dziecka z ojcem. W tej sytu­acji ojciec był zmu­szony wystą­pić do sądu z wnio­skiem o uka­ra­nie matki za utrud­nia­nie mu kon­tak­tów z córką.

Pod­kre­ślić należy, iż nie­do­pusz­czalne jest warun­ko­wa­nie reali­za­cji spo­tkań z dziec­kiem od uisz­cza­nia należ­no­ści ali­men­ta­cyj­nych.  Takie postę­po­wa­nie może być potrak­to­wane jako utrud­nia­nie kon­tak­tów i skut­ko­wać postę­po­wa­niem sądo­wym. Zobo­wią­zany ( w tym przy­padku matka dziecka)  unie­moż­li­wia­jąc odby­wa­nie spo­tkań z upraw­nio­nym rodzi­cem naru­sza bez­pie­czeń­stwo emo­cjo­nalne dziecka i wpływa tym samym na jego har­mo­nijny roz­wój. Gdy upraw­niony, mimo ist­nie­nia obo­wiązku ali­men­ta­cyj­nego, nie par­ty­cy­puje w kosz­tach utrzy­ma­nia mało­let­niego, wów­czas można zwró­cić się do komor­nika o prze­pro­wa­dze­nia postę­po­wa­nia egze­ku­cyj­nego celem uzy­ska­nia zale­głej należ­no­ści, jak rów­nież zło­żyć zawia­do­mie­nie o popeł­nie­niu prze­stęp­stwa, o ile zgod­nie z art. 209 § 1k.k. upraw­niony do kon­tak­tów „upo­rczy­wie uchyla się od wyko­na­nia cią­żą­cego na nim z mocy ustawy lub orze­cze­nia sądo­wego obo­wiązku opieki przez nie­ło­że­nie na utrzy­ma­nie osoby naj­bliż­szej lub innej osoby i przez to naraża ją na nie­moż­ność zaspo­ko­je­nia pod­sta­wo­wych potrzeb życiowych”.

Ponadto zgod­nie z art. 209 § 2 k.k. ściga­nie prze­stęp­stwa nastę­puje na wnio­sek pokrzyw­dzo­nego, organu pomocy spo­łecz­nej lub organu podej­mu­ją­cego dzia­ła­nia wobec dłuż­nika alimentacyjnego.

Nie ulega wąt­pli­wo­ści, że nie należy samo­dziel­nie sta­rać się dys­cy­pli­no­wać dru­giego z rodzi­ców do pła­ce­nia ali­men­tów wyko­rzy­stu­jąc do tego dziecko i łamiąc tym samym posta­no­wie­nie sądu o kon­tak­tach. Stracą na tym wszy­scy, a naj­bar­dziej mało­letni. Jeżeli rodzic nie płaci ali­men­tów, są do tego stwo­rzone odpo­wied­nie narzę­dzia, o któ­rych wspo­mnia­łem powy­żej i nie­wąt­pli­wie warto z nich skorzystać.

Należy pamię­tać, iż nie­do­pusz­czalna jest rów­nież sytu­acja odwrotna, w któ­rej ali­menty nie są przez rodzica regu­lo­wane z powodu utrud­nia­nia mu kon­tak­tów z dziec­kiem. Tu także będą miały zasto­so­wa­nie prze­pisy doty­czące wyko­ny­wa­nia kon­tak­tów, o któ­rych sze­rzej piszę w arty­kule „Co robić w razie utrud­nia­nia kon­tak­tów z dziec­kiem?”.

artykuł przeczytać możecie także ba blogu informacji prawnych Kontakty z dzieckiem

Marcin Zaborek

prawnik (do niedawna kurator rodzinny)

kontakty z dzieckiem