Prawa i obowiązki dziecka w przedszkolu

Przedszkole jest środowiskiem wychowawczym, którego zadaniem jest stworzenie optymalnych warunków do ukierunkowanego rozwoju młodego człowieka. Rodzina i otoczenie społeczne dziecka kształtują podstawy osobowości Malucha, z którymi przedszkole musi się liczyć i na nich budować podstawy swoich działań wychowawczych.

Zadaniem nauczyciela w przedszkolu jest bycie przyjacielem dziecka, wspieranie go w rozwoju. Pedagog przestrzebać musi praw dziecka, być otwartym ja problemy jego i otoczenia. Odznaczać musi się nie tylko kreatywnością, ale też empatią w sposób umiejętny stosują system nagród i kar. Nauczyciel wychowania przedszkolnego dotrzymuje umów i przyrzeczeń, potrafi przyznać się do pomyłek. Współpracując z rodzicami i pozostałymi pracownikami przedszkola wspiera rozwój każdego z wychowanków stale podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.

Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka w tym do:

 • Prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej. 
 • Poszanowania wszystkich potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania.
 • Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej.
 • Wyrażania swoich uczuć i myśli. 
 • Umożliwienia zdobywania nauki przez zabawę z uwzględnieniem indywidualnych możliwości. 
 • Opieki i ochrony.

Dziecko w przedszkolu ma zagwarantowane prawo do:

 • Poszanowania własnej godności i prawo do nietykalności.
 • Posiadania własnego zdania i możliwości wyrażania go.
 • Proszenia o to czego chce, ale nie wymagania tego.
 • Popełniania błędów i możliwości naprawiania ich.
 • Akceptacji takim, jakim jest.
 • Przebywania w warunkach sprzyjających jego rozwojowi.
 • Indywidualnego tempa procesu rozwojowego.
 • Przebywania w warunkach zapewniających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia.
 • Korzystania z dóbr kulturalnych.
 • Poszanowania własności.
 • Znajomości swoich praw i korzystania z nich.
 • Ciszy, spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje.
 • Korzystania z kontaktów interpersonalnych z dziećmi i dorosłymi.
 • Kształtowania prawidłowych kontaktów społecznych.
 • Zabawy i wybierania towarzyszy zabaw.
 • Przebywania wśród osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić z prośbą o pomoc.
 • Zdobywania wiedzy i umiejętności, badania i eksperymentowania.
 • Podejmowania decyzji i ponoszenia ich konsekwencji.
 • Uczestniczenia we wszystkich formach aktywności.
 • Regulowania własnych potrzeb.
 • Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej lub psychiczne.

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek, w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów, przestrzegać wszelkiech umów zawartych z nauczycielką, a w szczególności:

 • Nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycieli.
 • Sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne oraz zgłaszać wszelkie przykre wypadki, uszkodzenia itp.
 • Dbać o sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu.
 • Dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa.
 • Przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych.

Literatura:

 • Program wychowawczy
 • Podstawa programowa nauczania przedszkolnego
 • Konwencja o Prawach Dziecka

red. tatawtarapatach