Prawa i obowiązki rodziców przedszkolaka

Przedszkole jest środowiskiem wychowawczym, którego zadaniem jest stworzenie optymalnych warunków do ukierunkowanego rozwoju młodego człowieka. Rodzina i otoczenie społeczne dziecka kształtują podstawy osobowości Malucha, z którymi przedszkole musi się liczyć i na nich budować podstawy swoich działań wychowawczych.

Zadaniem nauczyciela w przedszkolu jest bycie przyjacielem dziecka, wspieranie go w rozwoju. Pedagog przestrzebać musi praw dziecka, być otwartym ja problemy jego i otoczenia. Odznaczać musi się nie tylko kreatywnością, ale też empatią w sposób umiejętny stosują system nagród i kar. Nauczyciel wychowania przedszkolnego dotrzymuje umów i przyrzeczeń, potrafi przyznać się do pomyłek. Współpracując z rodzicami i pozostałymi pracownikami przedszkola wspiera rozwój każdego z wychowanków stale podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.

Rodzice mają prawo do :

 • zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy nauczyciela w danej grupie;
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów i niepowodzeń;
 • wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków, propozycji oraz uwag dotyczących pracy przedszkola;
 • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo tj. Radę Rodziców;
 • uzyskiwania fachowej pomocy pedagogicznej otwartej rozmowy z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych;
 • czynnego uczestnictwa w życiu przedszkola wspierania przedszkola w jego działaniach

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 • przestrzeganie Statutu Przedszkola;
 • wyposażenie dziecka w niezbędną odzież, przedmioty i przybory;
 • respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji;
 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnione osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo;
 • przestrzeganie godzin pracy przedszkola;
 • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;
 • niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
 • przestrzeganie zasad higieny i bhp na terenie przedszkola;
 • wykazywanie zainteresowania postępami dziecka w procesie dydaktyczno – wychowawczym;
 • uczestniczenie w zebraniach rodziców;
 • utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielem bądź z dyrektorem przedszkola w celu uzyskania aktualnych informacji o dziecku.

Literatura:

 • Program wychowawczy, 
 • Przykładowy regulamin przedszkola.

red. tatawtarapatach