mzMar­cin Zabo­rek

 prawnik

o mnie eksperci twt

absol­went Wydziału Prawa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego, aktu­al­nie apli­kant adwo­kacki w Okrę­go­wej Izbie Adwo­kac­kiej w War­sza­wie, w latach 2003–2006 spo­łeczny kura­tor sądowy, od 2006 r. zawo­dowy kurator sądowy wyko­nu­jący orze­cze­nia w spra­wach rodzin­nych i nie­let­nich, w latach 2008–2009 dele­go­wany do peł­nie­nia obo­wiąz­ków Głów­nego Specjalisty w Wydziale Kura­teli Depar­ta­mentu Wyko­na­nia Orze­czeń i Probacji w Mini­ster­stwie Spra­wie­dli­wo­ści, od 2010 r. do 2011 r. star­szy kura­tor zawo­dowy wyko­nu­jący orze­cze­nia w spra­wach rodzin­nych i nieletnich, Od ponad 8 lat zaj­muje się pro­ble­ma­tyką sze­roko poję­tego prawa rodzin­nego i zagadnień pokrew­nych. Ponadto spe­cja­li­zuje sie w wybra­nych aspek­tach prawa cywil­nego i kar­nego, udziela porad praw­nych z zakresu prawa rodzin­nego, a także bie­rze udział w spra­wach sądo­wych klientów.

kontakt twt

604 092 158
e-mail:marcin.zaborek@wp.pl

Kan­ce­la­ria przy ul. Lwow­skiej 8 lok.20 w Warszawie

 moje artykuły twt eksperci

Kontakty z dzieckiem

Utrudnianie konktaktów z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem a decyzje w sprawach dziecka

Dziecko nie chce spotkać się z rodzicem w ustalonym przez sąd terminie kontaktów?

Kontakty z dzieckiem a władza rodzicielska

 

kontakty z dzieckiem

psychologia-twt-300x70