REGULAMIN
tatawtarapatach.com

UWAGA!

Strona nie może być traktowana jako jedyne źródło  informacji. Celem zamieszczanych przez nas artykułów jest jedynie ukierunkowanie rodziców na istotne  problemy dotyczące starań  o dziecko, przebiegu ciąży, porodu – zarówno naturalnego jak i cesarskiego cięcia, połogu, pierwszych chwil z noworodkiem, wychowania, zdrowia dziecka, a także dostarczenie im wiedzy ogólnej. Wiedzę szczegółową, która decyduje o ich działaniu względem siebie, bądź dziecka, które może mieć wpływ na zdrowie psychiczne, lub fizyczne ich, lub dziecka, a także tę, która dotyczy wszystkich poruszanych przez nas tematów, rodzice powinni uzyskać bezpośrednio od: położnej prowadzącej ciążę, lekarzy specjalistów prowadzących ich , lub dziecka historię choroby. Nie należy traktować w sposób decyzyjny także artykułów z serii „pytanie do eksperta”, ale wszelkie decyzje konsultować bezpośrednio ze swoim lekarzem specjalistą.

Spis treści:

Rozdział I – Postanowienia ogólne

Rozdział II – Rodzaj i zakres świadczonych usług w ramach portalu www.tatawtarapatach.com

Rozdział III – Warunki świadczenia usług

Rozdział IV – Wypowiedzi Użytkowników

Rozdział V – Prawa autorskie

Rozdział VI – Współpraca z ekspertami 

Rozdział VII – Postanowienia końcowe

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa sposób korzystania przez Użytkowników z portalu www.tatawtarapatach.com i jest udostępniany na stronie internetowej w taki sposób, aby Użytkownik mógł przed rozpoczęciem korzystania z usług pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać (w tym w zwykłym toku czynności) treść Regulaminu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.

2. Użytkownikiem jest każda osoba, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną, która korzysta z portalu www.tatawtarapatach.com i zaakceptowała niniejszy Regulamin.

3. Użytkownik jest zobowiązany przed rozpoczęciem korzystania z portalu do zapoznania się z Regulaminem. Korzystając z portalu www.tatawtarapatach.com, w szczególności poprzez uczestniczenie w dyskusji na stronie, lub na stronie na www.facebook.com oraz korzystaniu ze zgromadzonych na portalu materiałów Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i jak również iż go akceptuje i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Rozdział II

Rodzaj i zakres świadczonych usług w ramach portalu www.tatawtarapatach.com

6. Portal internetowy www.tatawtarapatach.cojm ma charakter wyłącznie informacyjny to jest przedstawia informacje jak i umożliwia przekazywanie informacji z zakresu szeroko pojętego rodzicielstwa i stylu życia.

7. Za pośrednictwem portalu świadczone są w szczególności następujące usługi:

a. wymiana informacji o szeroko pojętym rodzicielstwie, m.in. o ciąży i porodzie, pielęgnacji dziecka, sposobach rozwiązywania problemów wychowawczych;

b. informowanie o miejscach przyjaznych dzieciom i ich rodzicom, takich jak informacje o żłobkach, przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, jak i innych placówkach oświatowych czy instytucjach kulturalnych;

c. informowanie o aktualnych atrakcjach dla malucha i rodziców, np. wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych czy edukacyjnych;

d. informowanie o promocjach, wyprzedażach i sklepach dla dzieci;

e. prowadzenie rozmów ze specjalistami

9. Właściciel Portalu weryfikuje i aktualizuje informacje na stronie internetowej www.tatawtarapatach.com oraz dokłada wszelkich starań, aby informacje publikowane na stronie były zgodnie ze stanem faktycznym, przy czym jednak nie może w pełni zapewnić ich aktualności. W celu zweryfikowania aktualności oraz dostępności towaru lub usługi, prezentowanych na łamach portalu Użytkownik powinien skontaktować się bezpośrednio z odpowiednim podmiotem.

Rozdział III

Warunki świadczenia usług

Warunkiem korzystania z usług portalu www.tatawtarapatach.com jest spełnienie przez system Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:
a) połączenie z siecią Internet oraz
b) dowolny system operacyjny z zainstalowaną przeglądarką stron www.

11. Właściciel Portalu informuje, iż transmisja danych między komputerem Użytkownika a stronami internetowymi nie ma charakteru poufnego i może być narażona na ingerencję osób trzecich (wirusy, spam itp.). W celu uniknięcia ingerencji osób trzecich Użytkownik powinien upewnić się, czy jego komputer jest zabezpieczony przed złośliwym oprogramowaniem oraz czy posiada aktualne oprogramowanie antywirusowe i inne tego typu zabezpieczenia.

Rozdział IV

Wypowiedzi Użytkowników

12. Portal www.tatawtarapatach.com umożliwia Użytkownikom wyrażanie swoich opinii w ramach komentarzy lub na stronie znajdującej się na www.facebook.com, będącej fanpagem magazynu. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi opiniami Użytkowników, a portal www.tatawtarapatach.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść w oparciu o właściwe przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwili dostęp do tych danych.

13. Wypowiedzi powinny być prawdziwe, rzetelne i zredagowane w czytelny sposób. Nie mogą zawierać:

a. wulgaryzmów,

b. treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści,

c. rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,

d. mający na celu poniżenie, zdeprecjonowanie lub wyrządzenie szkody,

e. adresów stron internetowych,

f. treści o charakterze reklamowym,

g. danych osobowych Użytkowników lub innych osób, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail,

h. treści podważających własną wiarygodność jak i innych Użytkowników, które w szczególności mają na celu wystawianie pozytywnych opinii własnemu przedsiębiorstwu i negatywnych przedsiębiorstwom konkurencyjnym,

i. ani jakichkolwiek informacji sprzecznych z prawem czy zasadami współżycia społecznego.

14. Użytkownik dodatkowo powinien powstrzymywać się od wchodzenia w porozumienia z innymi Użytkownikami w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów. Wypowiedzi krytyczne powinny być wymierzone w dany typ zachowania, a nie mieć na celu ubliżenie, złośliwość wobec danego podmiotu.

Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi przesyłane przez niego w portalu www.tatawtarapatach.com.

Zgodnie z art. 15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, portal nie jest zobowiązany do sprawdzenia przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych. Użytkownik lub osoba trzecia ma jednak prawo zgłosić na adres tatawtarapatach@gmail.com, że dane lub związana z nimi działalność według jej opinii mają charakter bezprawny.
Portal www.tatawtarapatach.com nie moderuje wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników, jednakże zastrzega sobie prawo do usunięcia bądź edycji wypowiedzi, w szczególności, gdy:

a. w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności w rozumieniu art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
b. naruszają zasady określone w pkt 13 lub pkt 14 niniejszego Regulaminu;
c. naruszają obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje;
d. naruszają dobra osobiste, prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa chronione na podstawie prawa własności przemysłowej, tajemnice przedsiębiorstwa czy handlowe;
e. wprowadzają w błąd;
f. treść wypowiedzi zawiera znaki, które powodują, że lista wypowiedzi staje się nieczytelna;

Jeżeli Właściciel Portalu otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialność względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
Jeżeli Właściciel Portalu uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

Rozdział V

Prawa autorskie

15. Użytkownicy zobowiązują się do korzystania z portalu www.tatawtarapatach.com zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631) oraz ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1117) .

16. Cała treść strony www.tatawtarapatach.com jest chroniona prawem autorskim i prawem własności przemysłowej na rzecz Właściciela Portalu oraz w odpowiednim zakresie na rzecz osób współpracujących z Właścicielem Portalu.

17. Użytkownik nie może kopiować danych umieszczonych na stronie internetowej www.tatawtarapatach.com, chyba że w ramach dozwolonego użytku osobistego lub po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody podmiotu uprawnionego. Komercyjne użycie informacji umieszczonych na stronie jest niegodnie z prawem.

Rozdział VI

Współpraca z ekspertami 

18. Treści tworzone przez ekspertów, których pełną i aktualną listę zweryfikować można w dziale „Nasi eksperci” mogą pojawić się na blogach, lub stronach internetowych będących własnością poszczególnych ekspertów. Taki stan jest wynikiem porozumienia między stronami przed podjęciem współpracy.

19. Każdy ekspert osobiście odpowiada za publikowane przez siebie treści pod względem merytorycznym.

20. Każdy ekspert osobiście odpowiada za prawa autorskie do publikowanego tekstu.

21. Treści tworzone przez ekspertów nie są artykułami sponsorowanymi.

22. Współpraca z ekspertami oparta jest na zasadach partnerskich, co oznacza, że żadna ze stron nie czerpie z niej korzyści finansowych.

23. Umowa z każdym z ekspertów dotyczy tworzenia i publikacji artykułów specjalistycznych służącym czytelnikom, wymiany logotypów, wzajemnej promocji.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

18. Właściciel Portalu ma prawo do zmiany Regulaminu i zobowiązuje się poinformować Użytkowników na stronie o zmianie regulaminu. Zmiany w niniejszym Regulaminie wchodzą w życie w ciągu 14 dni od dnia ich opublikowania na stronie www.tatawtarapatach.com i przez ten okres będą wyraźnie zaznaczone, tak aby Użytkownik mógł je zauważyć bez wnikliwej analizy całego regulaminu.

19. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.