Rekrutacja do przedszkola

Przedszkole jest środowiskiem wychowawczym, w którym dziecko ma zapewnioną opieka wychowawców i całego personelu przedszkola nad swoim biologicznym i psychologicznym rozwojem. Przedszkole stwarza przyjazną i bezpieczną atmosferę, daje dziecku możliwość poznania samego siebie, uczy współdziałania  z innymi, samoakceptacji. W przedszkolu dziecko uczy się podejmowania właściwych, samodzielnych wyborów. W toku wychowania przedszkolnego, kształują się podstawy osobowości człowieka.

W jakim wieku zapisać dziecko do przedszkola?

Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci w wieku 3-6 lat, lub nawet dzieci 2,5 letnie, o ile dyrektor placówki wyrazi na to zgodę (może o tym decydować np. przygotowanie dziecka do przedszkola, przepełnienie grup itp.).

Dzieci, które ukończyły 6 rok życia, mogą zostać objęte wychowaniem przedszkolnym o ile Rodzice posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Proces ten może być utrzymany do 10 roku życia.

Termin

Marzec – kwiecień (w zależności od danej placówki)

Elektroniczna rekrutacja – jak przebiega?

 1. Na stronie urzędu w podanym wcześniej terminie pojawia się specjalny formularz, przez który rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do jednego lub więcej przedszkoli.
 2. Wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek rodzic dostarcza osobiście do dyrektora przedszkola.
 3. Dyrektor potwierdza tożsamość rodzica za pomocą dowodu osobistego.

Co decyduje o przyjęciu dziecka do przedszkola?

Uprzywilejowane w rekrutacji przedszkolnej są:

 • dzieci odbywające roczne przygotowanie przedszkolne – zgłoszenie takiego dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole lub innej formy wychowanie przedszkolnego jest obowiązkiem rodziców;
 • dzieci samotnych matek, lub samotnych ojców;
 • dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 • dzieci z rodzin zastępczych.

Dane z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

Szczegółowe zasady rekrutacji dziecka do przedszkola określa statut przedszkola (na podstawie Rozporządzenia ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół).

Opłaty

 • darmowa opieka i wychowanie do 5 godzin dziennie,
 • w czasie dłuższym niż 5 godzin może zostać ustanowiona opłata za każdą kolejną godzinę, lub:
 • rada gminy może ustalić brak opłat za dłuższy czas przebywania dziecka  w przedszkolu.

źródło: infor.pl / Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 30 maja 2007 r.. IV SA/Wr 122/07

Co może zrobić rodzic, którego dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola?

 • odwołać się od decyzji do dyrektora przedszkola i do wydziału edukacji gminy, 
 • skierować sprawę do wojewódzkiego sądu administracyjnego jeśli odpowiedź na w/w odwołanie będzie negatywna, 
 • zażądać przed sądem odszkodowania za brak miejsca w przedszkolu i zwrot kosztów przedszkola prywatnego / niani, 
 • złożyć w/w pozem zbiorowy (min. 10 rodziców).

Dziecko, które ma pójść do przedszkola powinno:

 • umieć samo myć ręce, załatwiać potrzeby fizjologiczne, informować o nich nauczyciela, 
 • samodzielnie jeść, 
 • komunikować się z dorosłymi.

Im więcej codziennych czynności opanuje Twoje dziecko przed pójściem do przedszkola tym mniejszym stresem będzie dla niego przebywanie w nim, wśród innych dzieci o różnym stopniu rozwoju i wród personelu przedszkola, a więc wśród dorosłych. więcej informacji na tej temat znajdziesz w artykule: Z podniesioną głową w świat! Uczymy dziecko samodzielności.

red. tatawtarapatach

Literatura:

 • Przykładowy Statut Przedszkola;
 • Rozporządzenia ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół;
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

źródło fot. freepik.com