Sprawa rozwodowa – jak wygląda?

Rozprawy sądowe są dla wielu osób stresujące. Dla Ciebie pewnie też. Często wynika to z faktu, że nie wiesz, co może Cię spotkać podczas procesu. Sprawa rozwodowa, która diametralnie zmienia życie Twoje i Twoich dzieci, jest tym większym przeżyciem, dlatego warto wiedzieć, jak to wygląda od środka.

Kto może zostać pełnomocnikiem

Sprawę rozwodową można poprowadzić samemu lub ustanowić pełnomocnika. Może nim zostać adwokat, radca prawny, jak również: rodzic, rodzeństwo, zstępni (czyli dzieci lub wnuki) albo osoba pozostająca ze stroną w stosunku przysposobienia. Bez względu na to, kto jest plenipotentem, konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa szczególnego, czyli dla tej konkretnej sprawy. Sąd nie dopuści do udziału pełnomocnika, który nie posiada właściwego pełnomocnictwa.

Koszty rozprawy a adwokat z urzędu

Strona zwolniona przez sąd od kosztów rozprawy (w całości lub w części), może domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego z urzędu, czyli takiego, któremu nie musi zapłacić wynagrodzenia. Również osoby, których sąd nie zwolnił od kosztów, mogą wnosić o takiego pełnomocnika, jeżeli wykażą, że nie mają dostatecznych środków na wypłacenie mu wynagrodzenia. Wniosek składa się na piśmie lub ustnie do protokołu. Należy dołączyć oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o swoim stanie rodzinnym, majątku i dochodach, które w miarę możliwości powinny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami (np. odcinkiem renty, zaświadczeniem o zarobkach, wypełnionym drukiem PIT). Sąd uwzględni wniosek, jeżeli uzna udział adwokata lub radcy prawnego za potrzebny.

Posiedzenie przy drzwiach zamkniętych

Sprawa rozwodowa odbywaja się przy drzwiach zamkniętych, tzn. bez udziału publiczności. Na sali sądowej, oprócz stron i ich pełnomocników, mogą znajdować się osoby zaufania, po dwie z każdej strony (np. krewny, przyjaciel). Do publicznego rozpoznania sprawy może dojść wyłącznie wtedy, gdy zażądają tego małżonkowie, a sąd uzna, że jawność sprawy nie zagraża moralności.

W jakich przypadkach sąd może zawiesić postępowanie rozwodowe?

Należy podkreślić, że sprawa rozwodowa odbywa się bez względu na nieobecność jednego z małżonków. Jednak, w razie nieusprawiedliwionej nieobecności powoda (małżonka, który zażądał rozwodu) na pierwszej rozprawie, postępowanie ulegnie zawieszeniu. Oznacza to zaprzestanie prowadzenia sprawy na jakiś czas. Sąd wznowi ją jedynie na wniosek powoda, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia zawieszenia postępowania. Gdy powód w ciągu roku nie zgłosi wniosku o wszczęcie postępowania, sąd je umorzy, tzn. zakończy sprawę bez orzeczenia rozwodu. Co ważne — jeżeli strona wezwana do osobistego stawiennictwa w sądzie nie pojawi się (bez usprawiedliwionych powodów), sąd może skazać ją na karę grzywny. Sąd zawiesi postępowanie również wtedy, gdy nabierze przekonania, że istnieją widoki na utrzymanie pożycia małżeńskiego.

Wywiad środowiskowy i mediacje

Podczas każdej rozprawy sąd przesłucha oboje małżonków. Może też zarządzić przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, w celu ustalenia warunków w jakich żyją i wychowują się dzieci stron. Jest to jednak rzadko stosowana praktyka. Dla spraw rozwodowych bardzo charakterystyczny jest jednak element mediacji. Sąd może skierować strony do mediacji, jeżeli są jakiekolwiek szanse na utrzymanie małżeństwa. Przedmiotem mediacji może być pojednanie, dążenie do ugodowego załatwienia spornych kwestii dotyczących alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz spraw majątkowych. Małżonkowie mogą sami wybrać mediatora. Jeżeli tego nie zrobią, sąd skieruje ich do stałego mediatora zawodowego.

Pamiętaj także, że…

W trakcie rozprawy jedna ze stron może żądać alimentów od drugiej, na wypadek gdyby orzeczono rozwód. Żądanie to może być zgłoszenie ustnie na rozprawie w obecności zainteresowanych albo na piśmie. Taki dokument należy doręczyć drugiemu małżonkowi. W czasie trwania procesu, drugi z małżonków nie może wszcząć odrębnej sprawy rozwodowej (strona pozwana może jednak również żądać rozwodu)

.

Anna Safita
radca prawny

artykuł możecie przeczytać także na portalu partnerskim

baner-320