Szkoła podstawowa – egzamin szóstoklasisty

W ostatniej klasie szkoły podstawowej dzieci przystąpić muszą do powszechnego egzaminu końcowego. „Powszechnego”, a więc obligatoryjnego dla wszystkich uczniów. Celem testu jest sprawdzenie pięciu umiejętności w zakresie czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. 

Informacje podstawowe

Termin: kwiecień

Dodatkowy termin w sytuacjach indywidualnych wyznaczany jest nie później niż do 20 sierpnia każdego roku.

Miejsce: szkoła, do której uczęszcza uczeń.

Ustalenie innego miejsca niż szkoła macierzysta odbywa się tylko w indywidualnych przypadkach.

Czas trwania: 60 minut.

Dla uczniów (słuchaczy) z dysfunkcjami czas trwania sprawdzianu może być przedłużony nie więcej niż 30 min.

Ilość zadań/maksymalna liczba punktów: 20-25 zadań (w tym zadania otwarte i zamknięte)/40 punktów.

Wynik nie jest odnotowany na świadectwie szkolnym.

Kto może wziąć udział w egzaminie?

  • uczniowie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży,
  • słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

Czy można nie zdać egzaminu w klasie szóstej?

Nie. Wynik egzaminu ma charakter informacyjny. Nie powinien też decydować o selekcji uczniów (każdy uczeń kończący szkołę podstawową musi zostać przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie). Uczniowie, którzy nie podejdą do egzaminu muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i dopiero wtedy mogą przystąpić do zdawania egzaminu.

Kto nie zdaje egzaminu?

  • Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
  • Uczniowie, lub słuchacze ze sprzężoną niepełnosprawnością, mającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły (§ 38, ust. 2). /źródło: cke.edu.pl
  • Uczniowie, lub słuchacze, których szczególny przypadek losowy lub zdrowotny uniemożliwia przystąpienie do sprawdzianu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku) – na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, złożony w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia albo słuchaczem (§ 49, ust. 4). /źródło: cke.edu.pl
  • Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego. Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku. /źródło: cke.edu.pl

Co zabrać ze sobą na egzamin?

Na test przynieść trzeba za sobą legitymację szkolną, długopis oraz przyrządy geometryczne takie jak ekierka, linijka, kątomierz, a także ołówek i gumkę.

Kto sprawdza sprawdziany?

Egzaminy sprawdzane są przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

więcej informacji: Sprawdzian szóstoklasisty
przykładowe testy: Arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat

Marta Obłąkowska/ red. DRG