„Tacierzyński”

W dzisiejszych czasach zmienia się stereotypowe spojrzenie na rolę ojca, który ma na celu utrzymanie rodziny. Coraz częściej mężczyźni chcą aktywnie uczestniczyć w opiece nad niemowlęciem, bo przecież każdy wspólny dzień ojca z dzieckiem jest bardzo ważny dla całej rodziny. Coraz więcej młodych tatusiów korzysta z przysługujących im urlopów ojcowskich i tacierzyńskich.

URLOP TACIERZYŃSKI to niewykorzystana część urlopu macierzyńskiego, który może być wykorzystany przez ojca dziecka. Jest ściśle powiązany z decyzją matki, ponieważ jeśli ta zechce wykorzystać swój urlop do końca, ojciec nie otrzyma go wogóle.

Długość urlopu macierzyńskiego uzależniona jest od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu:

  • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka
  • 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci
  • 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci
  • 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga dzieci i więcej

Co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu. Po ukończeniu urlopu macierzyńskiego, możliwe jest również uzyskanie dodatkowego urlopu w wymiarze do 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, lub do 8 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie. Aby go móc otrzymać, należy wystosować oddzielny wniosek nie krócej niż 7 dni przed korzystaniem z tego urlopu.

Młoda mama musi wykorzystać co najmniej 14 tygodni swojego urlopu i dopiero po tym czasie ojciec ma prawo ubiegać się o pozostałą część urlopu macierzyńskiego. Po tym okresie mama może złożyć wniosek do pracodawcy o rezygnację z dalszego urlopu (jednak najpóźniej 7 dni przed powrotem do pracy). We wniosku należy wtedy wskazać datę rozpoczęcia urlopu oraz dołączyć zaświadczenie potwierdzające, że matka wykorzystała po porodzie 14-tygodniowy urlop macierzyński. Ponadto należy przedstawić pisemne oświadczenie matki, że rezygnuje z dalszej części urlopu macierzyńskiego. Po 8 tygodniach wykorzystanego urlopu macierzyńskiego, ojcu przysługuje prawo do części urlopu matki, odpowiadającego okresowi, w którym wymaga opieki szpitalnej i ze względu na stan zdrowia uniemożliwia jej to sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Ojciec uzyskuje wtedy prawo do części urlopu tylko na czas, w którym matka pozostaje pod opieką szpitala i nie może być on dłuższy niż czas leczenia.

Pracodawca jest zobowiązany przyjąć pracowników wracających do pracy po urlopie na tym samym stanowisku,  jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym i z wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.

red. MG