Ubezpieczenie dla Ciebie i dziecka za granicą w ramach NFZ (EKUZ)

Czym jest EKUZ?

Skrót oznacza Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Karta stanowi ubezpieczenie dla osoby przebywającej tymczasowo w innym państwie członkowskim UE/EFTA.

Gdzie można ją wyrobić?

EKUZ można wyrobić:

 • wysyłając wniosek faksem,
 • wysyłając wniosek pocztą lub kurierem,
 • składając go przez internet (także poprzez wysłanie pocztą elektroniczną),
 • lub w oddziale NFZ w każdy dzień powszedni.

Jeśli chcesz wyrobić kartę dla siebie i dla dziecka, składasz dwa odrębne wnioski.

Ile to kosztuje?

Karta EKUZ wydawana jest bezpłatnie. Zarówno złożenie wniosku, jak i odebranie karty nie wymaga uiszczenia żadnej opłaty.

Czego potrzebujesz do wyrobienia EKUZ?

 • Aktualnego dowodu ubezpieczenia.
 • Zgłoszenia do ubezpieczenia członka rodziny (druk ZUS ZCNA, jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. lub ZUS ZCZA, jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.),

Jak odebrać dokument?

EKUZ odebrać można osobiście, poprzez osobę z pisemnym upoważnieniem do odebrania dokumentu, lub wybrać opcję wysyłki dokumentu pocztą.

Jak działa EKUZ za granicą?

W celach weryfikacyjnych, trzeba okazać ,lekarzowi lub w administracji placówki, EKUZ. W niektórych państwach wraz z kartą EKUZ wymagane jest okazanie dowodu tożsamości (preferowany paszport).

Nie wystarczy podanie lekarzowi jedynie numeru EKUZ. Jeśli zapomnieliście EKUZ a nagle znajdziecie się w konieczności skorzystania z usług medycznych za granicą poproście o  rachunek lub fakturę (oryginał) – z tymi dokumentami po powrocie można w NFZ starać się o zwrot poniesionych kosztów. Jeśli sytuacja jest poważniejsza, a pobyt w szpitalu może się wydłużyć skontaktujcie się z oddziałem NFZ – do szpitala, w którym przebywacie Wy, lub osoba uprawniona do ubezpieczenia zostanie wysłany faksem certyfikat zastępczy.

W ramach EKUZ za granicą można korzystać jedynie  z usług funkcjonujących w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej w państwie pobytu. EKUZ nie stanowi dokumentu wystarczającego do uzyskania leczenia planowanego (w sytuacji, w której udajemy się za granicę by odbyć leczenie).

Jaka jest „data wazności” EKUZ?

Zasady dotyczące okresu ważności karty EKUZ wydawanej w związku z wyjazdem turystycznym.

Kartę EKUZ ważną do  5 lat będą mogły otrzymać:

 • osoby pobierające świadczenia emerytalne.

Kartę EKUZ ważną do  6 miesięcy będą mogły otrzymać następujące osoby ubezpieczone:

 • zatrudnione,
 • prowadzące pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,
 • pobierające rentę,
 • studenci zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię,
 • członkowie rodzin (w przypadku członka rodziny w wieku powyżej 18 lat – po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń).

Kartę EKUZ ważną 2 miesiące będą mogły otrzymać:

 • osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy,
 • niewymienione wcześniej osoby ubezpieczone.
 • innych przypadkach:

Kartę EKUZ ważną do 6 miesięcy będą mogły otrzymać:

 • kobiety w okresie ciąży lub porodu, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dzieci i młodzież do 18 roku życia (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 roku życia).

Kartę EKUZ ważną do 90 dni będą mogły otrzymać:

 • osoby, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach).

Kartę EKUZ ważną do 42 dni będą mogły otrzymać:

 • kobiety w okresie połogu, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby wyjeżdżające do pracy w innym państwie członkowskim UE/EFTA, jako pracownicy delegowani, będą mogły otrzymać kartę EKUZ na okres oddelegowania, wskazany na dokumencie A1/E101.

źródło: www.ekuz.nfz.gov.pl

dowiedz się o innych dokumentach i formalnościach koniecznych przy wyjeździe za granicę!

Więcej o EKUZ na stronie NFZ, poniżej te, które uznaliśmy za najbardziej przydatne:

 

red. DRG