Ulgi prorodzinne w 2012 i 2013 roku

Jedną z najpopularniejszych ulg, z jakich korzystają Polacy, jest ulga prorodzinna. Projekt zmian przygotowany w obecnym roku przez Ministerstwo Finansów przewiduje za 2012 r. rozliczenie podatku z tytułu wychowywania dzieci. Zmiany będą natomiast wprowadzone w roku kolejnym – dochody za rok 2013 będziemy rozliczać na nowych zasadach.

 

Ulga prorodzinna za rok 2012 

W rozliczeniu za 2012 r. kwota, jaką będzie można odliczyć od podatku za wydatki poniesione na wychowanie dziecka to 1112,04 zł rocznie. Nie zachodzą więc żadne zmiany w stosunku do zeznania składanego za rok poprzedni. Kwota ta dotyczy jednego maksymalnego zwrotu za jedno dziecko. Ustawa nie określa natomiast liczby posiadanych dzieci, za które kwota jest należna. Tak więc tyle ile dzieci posiadamy, tyle razy kwotę z tytułu takich wydatków od podatku możemy odliczyć.

Ulga przysługuje:

  • w przypadku wychowania małoletnich dzieci, czyli takich, które nie ukończyły 18 roku życia,
  • bez względu na wiek dziecka, które otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną na podstawie odrębnych przepisów,
  • do ukończenia przez dziecko 25 roku życia, jeżeli uczy się ono w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie.

Należy dodać, że odliczenie z tytułu ulgi prorodzinnej przysługuje tylko  tym rodzicom, których dzieci w roku podatkowym nie uzyskały dochodów w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 3089 zł brutto.

Nie można natomiast uzyskać odliczenia:

  • jeśli dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia wyszło za mąż lub ożeniło się, gdyż wraz z dniem zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem kończy się jego małoletniość,
  • od miesiąca, w którym na podstawie orzeczenia sądu dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych rodzinnych (m.in. dom pomocy społecznej, zakład poprawczy, placówkę opiekuńczo- wychowawczą).
  • Chcąc skorzystać z ulgi musimy wypełnić załącznik PIT-0. Mamy do niej prawo jednak tylko wtedy, gdy opłacamy podatek na zasadach ogólnych, rozliczając się według skali podatkowej. A więc tylko w przypadku wypełnienia przez nas deklaracji PIT-36 i PIT-37. Jeśli dochody opodatkowane rozliczamy w sposób uproszczony, czyli na podstawie stawki liniowej , ryczałtu ewidencjonowanego bądź karty podatkowej, nie skorzystamy z ulgi prorodzinnej.

Z ulgi może skorzystać również osoba, która w roku podatkowym:

  • wykonywała władzę rodzicielską,
  • pełniła funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z tą osobą mieszkało,
  • sprawowała opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Ulga po rozwodzie lub separacji

Rozwód, a co za tym idzie rozdzielność majątkowa, nie oznaczają utraty uprawnień do ulgi prorodzinnej. Byli małżonkowie odliczają ulgę na dzieci na ogólnych zasadach, bez względu a ich stan cywilny w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy nałożone jest ograniczenie władzy rodzicielskiej. Orzeczenie o utracie uprawnień do opiekowania się przez jednego z rodziców dzieckiem pozbawi go prawa do ulgi. Ulga prorodzinna bowiem nakłada obowiązek, aby władza rodzicielska była faktycznie wykonywana. Jeżeli dziecko przebywa tylko o jednego z rodziców, a drugi faktycznie nie łoży na nie środków finansowych i nie zajmuje się jego opieką, a władza rodzicielska przysługuje im obojgu, z ulgi korzysta osoba faktycznie sprawująca tę władzę. Nie oznacza to jednak, że w przypadku łożenia alimentów, bez stałej pieczy nad dzieckiem, tracimy prawo do ulgi. Dzieje się tak jedynie w przypadku nie wykonywania władzy rodzicielskiej w nakazanym przez sąd stopniu.

W przypadku rozwodu lub separacji prawnej ulga przysługuje za każdy miesiąc wykonywania władzy rodzicielskiej. Podział ulgi między rodzicami odbywa się więc w stosunku miesięcznym. Natomiast jeśli za ten okres miesiąca kalendarzowego nad dzieckiem sprawowana jest opieka, władza, a także pełniona funkcja rodziny zastępczej, przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty ulgi za każdy dzień sprawowania opieki nad dzieckiem. Wtedy mamy do czynienia z podziałem dziennym kwoty ulgi.

Zmiany od nowego roku 2013

Zmiany w uldze rodzinnej czekają rodziców natomiast od momentu rozliczenia za rok 2013. Osoby, które w nadchodzącym roku podatkowym osiągną dochody powyżej kwoty 112 tys. zł i będą w posiadaniu tylko jednego dziecka, stracą prawa do ulgi prorodzinnej. Limit ten będzie liczony łącznie dla obojga małżonków.

Dla  rodziców posiadających dwoje dzieci dotychczasowe zasady pozostają w mocy prawa. Tak więc maksymalna roczna kwota uzyskania ulgi dalej będzie wynosić 1112,04 zł i stawka ta będzie obowiązywać bez względu na dochody małżonków.

Zwiększa się natomiast ulga dla rodziców posiadających troje i więcej dzieci. Na trzecie dziecko ulga zwiększy się o 50% i rocznie będzie wynosić 1668,12 zł (miesięcznie kwota wyniesie 139,01 zł) bez względu na wysokość uzyskanych dochodów. W przypadku czwartego dziecka i kolejnych ulga wzrasta do kwoty 2224,08 zł za cały rok bez względu na wysokość uzyskanych dochodów.

Ulgi prorodzinne w samorządach

Co ciekawe, aby walczyć z wyludnieniem, własne, indywidualne prorodzinne ulgi wprowadzają w Polsce niektóre samorządy. Można się zatem spotkać w niektórych gminach z mniejszymi opłatami za wodę, wywóz śmieci, czy darmowymi bądź tańszymi przejazdami komunikacją miejską dla rodzin wielodzietnych. Można również natrafić na prawie 50% ulgi w opłatach za żłobki i przedszkola.

Jednym z wartych naśladowania przykładów jest  funkcjonujący w Krakowie program „Rodzina Plus”. Biorą w nim udział zarówno prywatni przedsiębiorcy, jak również instytucje samorządowe. Już w ponad stu  miejscach, dla rodzin z więcej niż czworgiem dzieci, ceny różnego rodzaju towarów  i usług są niższe nawet o połowę.

źródło: www.pit.pl

Marcin Giziewicz

konsultacja z prawnikiem Magdaleną Janecką