W jakich przypadkach można stracić prawo jazdy?

Jazda w stanie nietrzeźwym, nagminne łamanie przepisów prawa drogowego czy też spowodowanie poważnego wypadku – takie między innymi okoliczności mogą spowodować pozbawienie kierowcy prawa jazdy na wiele lat. Kiedy jeszcze można stracić uprawnienia do kierowania pojazdem mechanicznym i jak je później odzyskać? 

Kiedy policja zabierze prawo jazdy? 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym wymienia okoliczności, w których zgodnie z prawem policja może odebrać kierującemu pojazdem mechanicznym prawo jazdy za pokwitowaniem. Może mieć to miejsce w przypadku, gdy (art. 135):

 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie jak alkohol,
 • policjant stwierdzi zniszczenie prawa jazdy w takim stopniu, że jest już nieczytelny,
 • podejrzewa przerobienie lub podrobienie prawa jazdy,
 • upłynął termin ważności prawa jazdy,
 • wobec kierującego pojazdem wydane zostało postanowienie lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy,
 • wobec kierującego pojazdem wydano decyzję o cofnięciu prawa jazdy lub orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów,
 • kierowca przekroczył liczbę 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego,
 • kierowca przekroczył w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczbę 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego,
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. 

Pokwitowanie wydane przez policję kierującemu pojazdem, przy odebraniu dokumentu potwierdzającego jego uprawnienia w tym względzie, może pozwalać na poruszanie się po drogach w terminie 7 dni od jego wystawienia, ale tylko wówczas, gdy:

 • prawo jazdy jest zniszczone,
 • podejrzewa się podrobienie dokumentu prawa jazdy,
 • upłynął termin ważności prawa jazdy,
 • podejrzewa się popełnienie wykroczenia lub przestępstwa przez kierującego. 

Natomiast prawo jazdy, które zostało zatrzymane, policja niezwłocznie przekazuje (nie później niż w ciągu 7 dni) zależnie od sytuacji, sądowi uprawnionemu do rozpoznania sprawy o wykroczenie, prokuratorowi lub staroście. Organy te wydają prawnie wiążącą decyzję o zatrzymaniu dokumentu do czasu wyjaśnienia sprawy, ale od takiej decyzji można się oczywiście odwołać.

Jak odzyskać prawo jazdy?

Jeśli kierujący pojazdem utracił prawo jazdy z uwagi na przekroczenie puli 24 punktów karnych za wykroczenia drogowe, będzie mógł odzyskać swój dokument po powtórzeniu pozytywnie egzaminu państwowego. Jeśli chodzi zaś o młodych kierowców, to po przekroczeniu przez nich w pierwszym roku posiadania prawa jazdy 20 punktów karnych, muszą ponownie rozpocząć kurs na prawo jazdy.

Aby nie narażać się na utratę prawa jazdy i zdawanie egzaminu państwowego, kierowcy mogą poddać się również specjalnemu szkoleniu w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego i zredukować liczbę swoich punktów karnych o 6, ale muszą wnieść opłatę za kurs w wysokości 200-400 zł oraz posiadać prawo jazdy przez co najmniej 6 miesięcy.

Jeśli kierujący pojazdem stracił dokument uprawniający go do poruszania się po drogach w wyniku jazdy po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, sąd może orzec utratę uprawnień na okres od 6 miesięcy do nawet 10 lat. Dożywotnio można odebrać kierującemu prawo jazdy, jeśli spowoduje on wypadek będąc pod wpływem używek, w którym byli ranni lub zabici.

Czasowy zakaz prowadzenia pojazdu może również zostać nałożony na kierowcę stwarzającego poważne zagrożenie na drodze. Jeśli uprawnienie zostało odebrane kierowcy na okres krótszy niż 12 miesięcy, nie trzeba zdawać egzaminu powtórnie, tylko odzyskać dokument w urzędzie.

Jeśli w momencie czasowego zakazu prowadzenia pojazdu kierowca będzie jednak jeździł samochodem i spowoduje wypadek, to polisa OC wykupiona dla pojazdu pokryje co prawda szkody w mieniu lub szkody osobowe, ale ubezpieczyciel może wystąpić z roszczeniem zwrotnym do kierowcy o zwrot kwoty odszkodowania. Roszczenie zwrotne np. w AXA DIRECT będzie miało miejsce także w przypadku wyrządzenia szkody umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub też po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych. AXA DIRECT nie będzie dochodzić zwrotu odszkodowania, jeśli kierowca nieposiadający prawa jazdy będzie kierował samochodem w sytuacji zagrożenia życia innych osób.

red. tatawtarapatach.com / fot. źródło: publicdomainpictures.net; George Hodan