Więź – recepta na udane małżeństwo!

Ile par, tyle pojęć o udanym małżeństwie i panującej w nim miłości. Fakt – to właśnie my tworzymy swój własny scenariusz udanego „love story”. Warto jednak wiedzieć jakie są wytyczne sukcesu w przedsięwzięciu, którym jest szczęśliwe małżeństwo. Warto je poznać by wiedzieć kiedy „ja” powinno ustąpić miejsca „my”, a kiedy „ja” będzie równie ważnym gwarantem szczęśliwego zakończenia chwilowego kryzysu.

Miłość i więź to czynniki kształtujące małżeństwo. Więź małżeńska to nie tylko podstawowe spoiwo, łączące dwoje ludzi, ale też podstawa ich zdrowia psychicznego, ich możliwości aktywnego i pełnego funkcjonowania w życiu społecznym. Wynikając z ogniska domowego, w którym oboje powinniście móc znaleźć odpoczynek, więź jest źródłem Waszym sił psychicznych potrzebnych do realizacji życiowych celów.

Z czego wynika więź małżeńska?

 • z relacji między Wami,
 • wspólnych zainteresowań,
 • wspólnych celów,
 • związku  z innymi instytucjami,
 • zaspokojenia potrzeb natury ekonomicznej, społecznej, zawodowej, psychologicznej.

Co umacnia więź?

 • okazywanie uczuć,
 • właściwy kontakt seksualny,
 • zależność emocjonalna między Wami,
 • zgodność temperamentów,
 • zgodność cech osobowościowych,
 • podobieństwo w zakresie kulturowym,
 • wspólne interesy,
 • dzielenie zainteresowań,
 • zamiłowanie do „domowego życia”,
 • przekonanie o tym, że Wasz związek jest czymś trwałym,
 • wspólne podejmowanie decyzji.

Jakich zasad warto przestrzegać by umacniać więź?

 • szanujcie się wzajemnie,
 • bierzcie odpowiedzialność za wzięte na siebie obowiązki,
 • dbajcie o swój wzajemny spokój i zadowolenie,
 • szanujcie swoje prawa,
 • szanujcie swoje poglądy,
 • szanujcie swoje zainteresowania,
 • szanujcie swoją pracę zawodową, społeczną,
 • miejcie bardziej wyrozumiały i tolerancyjny stosunek do współmałżonka niż do siebie,
 • starajcie się wczuwać w problemy, kłopoty, potrzeby i stany psychicz­ne partnera,
 • w sytuacjach trudnych i kryzysowych wykażcie takt i opanowanie (ale nie obojętność),
 • unikajcie rozmów „zasadniczych” w stanie podenerwowania, niezadowole­nia, rozgoryczenia czy zniechęcenia,
 • unikajcie szczególnie „wytykania” wad, błędów i pewnych niedociągnięć.

Małżeństwo spółka z.o.o. – dynamiczna równowaga pomiędzy autonomią i wspólnotą

Autonomia w małżeństwie rozumiana jest jako kierunek rozwoju, prawo każdego z współmałżonków do tego by stawać się coraz bardziej indywidualną i niepowtarzalną istotą pozostając przy tym w zgodzie ze swoimi pragnieniami i możliwościami.

Wspólnota to wybór takiej wersji życia, w której istotna część celów ma być realizowana wspólnie, zgodnie z możliwościami poszczególnych osób.

Tworzenie się więzi w małżeństwie odbywa się poprzez dynamiczny kontakt osobowy na trzech płaszczyznach: emocjonal­nej, poznawczej i dążeniowej, pozostających w sprzężeniu zwrotnym, prowadzącym do rozwoju współodczuwania,   współrozumienia   i współdziałania:

 • Współodczuwanie – jest współdoznawaniem przeżyć, wiedzą o życiu partnera oraz uczestniczenie w radościach i smutkach drugiej osoby przez postawienie siebie w jej roli albo przez wyobrażenie sobie, co druga osoba w danej chwili czuje lub przeżywa, powoduje powstanie głębokich związków emocjonal­nych między małżonkami, daje możliwość ubogacania wewnętrznego o nowe przeżycia, sprzyjając rozwojowi osobowemu partnerów, wymaga ono emocjo­nalnej wrażliwości, spostrzegawczości, a także określonego poziomu doświad­czenia i współdziałania.
 • Współrozumienie – jest kontaktem małżonków w sferze intelektualnej, po­zwalającym na wymianę spostrzeżeń, doświadczeń czy refleksji, sprzyja  inspiracji poznawczej, ułatwia dostrzeganie i rozwiązywanie problemów, jest przy tym warunkiem prawdziwego kontaktu osobowego, wynikiem prawidłowej, pełnej komunikacji małżonków, werbalnej i pozawerbalnej, dotyczącej wszystkich sfer życia człowieka, obejmującej wzajemne słu­chanie i rozumienie przy akceptacji odmienności drugiej osoby; pogłębianie się współrozumienia prowadzi do empatii, która jest tak do­głębnym rozumieniem drugiego, że człowiek potrafi spojrzeć na świat oczyma „współmałżonka”, potrafi zrozumieć to, co druga osoba mówi, czuje, myśli, czego oczekuje i czego się domaga.
 • Współdziałanie –  jest owocem istnienia więzi małżeńskiej w sferze emocjo­nalnej i intelektualnej,  na żywotność więzi wpływają także analogiczne formy spędzania czasu wolnego, ożywione życie towarzyskie oraz przyjacielskie stosunki między partnerami, gdzie dominuje życzliwość, serdeczność i troskliwość.

Literatura:

 1. Rostowski J. -„Zarys psychologii małżeństwa”
 2. Ryś M. – „Psychologia małżeństwa w zarysie”
 3. Gerstmann S. – „Rozwój uczuć”
 4. Ziemska M. – „Postawy małżonków wobec siebie”

red. tatawtarapatach / fot. źródło: publicdomainpictures.net; George Hodan