Z dzieckiem do lekarza – formalności, opłaty, dokumenty

Warunki oraz zakres udzielania świadczeń wraz z zadaniami władz publicznych w zakresie zapewniania dostępu do tychże świadczeń reguluje Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Świadczenia zdrowotne 

to wszystkie czynności służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub odrębnych przepisów, które związane są z:

 1. badaniem, 
 2. poradą lekarską,
 3. leczeniem,
 4. rehabilitacją leczniczą,
 5. opieką nad kobietą ciężarną i dzieckiem,
 6. badaniami diagnostycznymi, profilaktyką zdrowotną,
 7. czynnościami technicznymi z zakresu protetyki i ortodoncji ,
 8. orzekaniem, lub opiniowaniem o stanie zdrowia,
 9. profilaktyką zdrowotną,
 10. zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne,
 11. zaopatrzenia  w środki pomocnicze.

Świadczenia zdrowotne rzeczowe

leki, wyroby medyczne, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze związane z koniecznym leczeniem.

Świadczenia zdrowotne towarzyszące

zakwaterowanie, wyżywienie, usługi transportu.

Kim jest osoba ubezpieczona?

Osobami ubezpieczonymi nazywa się:

 • wszystkie osoby objęte powszechnym, dobrowolnym i obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ,
 • zgłoszonych do ubezpieczenia członków rodziny,
 • dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci przysposobione, wnuki, dzieci obce, dla któryc ustanowiono opiekę, , lub dzieci obce w ramach rodziny zastępczej (do czasu ukończenia 18 roku życia),
 • dzieci posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, lub inne, traktowane na równi, mogą być zgłaszane do ubezpieczenia (bez ograniczenia wieku),
 • małżonkowie (ale nie konkubenci),
 • krewni wstępni (rodzice, dziadkowie), którzy pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Składka w 2012 roku

Składka płacona na ubezpieczenie zdrowotne w 2012 roku wynosi 9% podstawy wymiaru przychodu.

Zgłoszenie do ubezpieczenia 

Każda osoba ubezpieczona ma obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny jeśli nie mają oni innego tytułu do ubezpieczenia.

Oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia

Powinno zawierać:

 • imię, 
 • nazwisko,
 • PESEL,
 • nazwę instytucji, która zgłosiła pacjenta do ubezpieczenia,
 • nazwę oddziału NFZ, do którego pacjent został zgłoszony.

Osoby nieubezpieczone, które mogą korzystać z bezpłatnych wizyt lekarskich

Muszą być obywatelami RP i mieszkać na jej terenie

 • dzieci i młodzież – do ukończenia 18. roku życia, 
 • kobiety w okresie ciąży i połogu – do 42. dnia po porodzie,
 • osoby spełniające kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej (które otrzymały decyzję np. wójta, lub burmistrza)

Potwierdzenie ubezpieczenia podczas wizyty lekarskiej

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej może zostać potwierdzone na podstawie dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.2)), sporządzonego, na podstawie numeru PESEL, przez Fundusz dla świadczeniodawcy lub niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji i przesłanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.3)) z zapewnieniem integralności i poufności zawartych w nim danych oraz uwierzytelnieniem stron uprawnionych do przetwarzania tych danych.

źródło: Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

red. DRG