Z dzieckiem za granicę – dokumenty i formalności, które musicie załatwić!

Jeśli planujecie wyjazd na wakacje, długi weekend poza granice kraju, warto wiedzieć o formalnościach, które niektórych mogą zaskoczyć. Choć sprawa nie jest skomplikowana, warto uzbroić się w wiedzę, by przed samym wyjazdem nie zaskoczyła Was żadna przykra niespodzianka.

Spis treści:

Na jakich dokumentach może podróżować dziecko w Unii Europejskiej?
Gdzie wyrobić dokumenty?
Co jeszcze będzie Wam potrzebne?
Czas oczekiwania na wydanie dokumentu oraz koszty związane z jego wyrobieniem.
Jaka jest „data ważności” tych dokumentów?
Gdzie odebrać dokumenty?
Ubezpieczenie dziecka za granicą z NFZ – EKUZ.

Na jakich dokumentach może podróżować dziecko w Unii Europejskiej?

 • paszport indywidualny,
 • wpis do paszportu rodzica,
 • tymczasowy dowód osobisty.

Gdzie wyrobić dokumenty?

W wydziałach paszportowych urzędów wojewódzkich (tych, do których należycie ze względu na miejsce zamieszkania – rok 2013 wprowadza zmiany w tym przepisie).

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy paszporty i paszporty tymczasowe w Rzeczpospolitej polskiej wydaje i odmawia ich wydania wojewoda, do którego wpłynął wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, a za granicą – konsul. Oznacza to, iż obywatele polscy mogą występować o paszport lub paszport tymczasowy niezależnie od miejsca zamieszkania tj. do dowolnego organu paszportowego.

W przypadku wpisu do paszportu (rubryka „Dzieci”) pamiętać należy, że samodzielny wpis dziecka nie stanowi postawy do przekroczenia granicy. Wpisu takiego może dokonać jedynie urzędnik wydziału paszportowego.

Paszport tymczasowy to dokument wydawany dzieciom do 5 roku życia.

Dziecko, które nie ukończyło 13 lat, może przekroczyć granicę legitymując się tymczasowym dowodem osobistym, który wyrobić można w Urzędzie Gminy (organ Urzędu Gminy, do którego przypisani jesteście ze względu na miejsce zameldowania; w innym przypadku np. braku miejsca zameldowania, dokument wydaje Urząd Gminy ostatniego miejsca stałego pobytu) składając odpowiedni wniosek.

 • Jeśli dziecko ukończyło 13 lat, wnioskować o tymczasowy dowód osobisty będzie samo, w obecności swoich rodziców, prawnych opiekunów.
 • Na wniosek rodziców dokument ten może być wydany osobie, która nie ukończyła jeszcze 13 lat.

Małoletniemu można wydać dokument paszportowy za granicą za zgodą jednego rodzica wyłącznie z ważnych powodów, o ile przemawia za tym dobro małoletniego, szczególnie jeżeli uzyskanie zgody drugiego rodzica jest niemożliwe, lub znacznie utrudnione.

Co jeszcze będzie Wam potrzebne?

 • wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego (dotyczy wydania paszportu oraz paszportu tymczasowego) –  do punktu 13; punkt o zgodzie rodziców na wydanie paszportu dla dziecka wypełniacie przy urzędniku,
 • dowód dokonania wpłaty za dokument,
 • zgoda obojga rodziców, lub prawnych opiekunów; zgoda obojga rodziców nie jest wymagana, jeśli sąd rodzinny wyda orzeczenie o pozbawieniu praw jednego z nich; sąd może wydać takie orzeczenie także w szczególnych sytuacjach (np. dziecko wychowuje się z ojcem i od lat nie ma kontaktu z matką) – orzeczenia te należy okazać przy wnioskowaniu o dokument w urzędzie,
 • niektóre urzędy na swoich stronach internetowych informują o potrzebie okazania aktu małżeństwa oraz aktu urodzenia dziecka – akt urodzenia potrzebny jest w przypadku braku numeru PESEL, oraz w przypadku ubiegania się o paszport za granicą; akt małżeństwa potrzebny będzie dopiero wtedy gdy osoba ubiegająca się o dokument zmieni nazwisko, biorąc ślub za granicą,
 • Wasze dowody osobiste,
 • jedna fotografia dziecka,
 • poprzedni paszport, jeśli teraz wyrabiać będziecie kolejny dokument.

Czas oczekiwania na wydanie dokumentu oraz koszty związane z jego wyrobieniem

 • 2 – 3 tygodnie; czas oczekiwania nie powinien być dłuższy niż 30 dni,
 • około 30 zł (dowód osobisty tymczasowy),
 • około 30 zł (paszport dla dziecka poniżej 13 roku życia; paszport tymczasowy),
 • 70 zł (uczniowie powyżej 13 roku życia oraz studenci),
 • zdjęcie paszportowe kolorowe, spełniające wymogi biometrii – od 20 do 30 zł.

 Wysokość opłat za paszporty wydawane za granicą przez konsulów jest uregulowana rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 sierpnia 2003r. w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. Nr 156, poz. 1530 z późn. zm.)

cytaty pochodzą bezpośrednio ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Jaka jest „data ważności” tych dokumentów?

 • tymczasowy dowód osobisty ważny jest 5 lat,
 • paszport wydawany uczniom powyżej 13 roku życia i studentom – 10 lat,
 • paszport wydany dziecku do 13 lat – 5 lat.

Gdzie odebrać dokument?

W urzędzie paszportowym, osobiście, za okazaniem poprzedniego paszportu (w celu jego anulowania).

Ubezpieczenie dziecka za granicą NFZ – EKUZ

czytaj więcej tutaj

red. DRG