Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem w czasie trwania postępowania

Czemu służy jak najszybsze zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem w czasie trwania postępowania?

Wnio­sek o zabez­pie­cze­nie kon­tak­tów wno­szony jest w sytu­acji, gdy nie ma moż­li­wo­ści reali­za­cji kon­tak­tów z mało­let­nim i jest on uza­sad­niony mię­dzy innymi wię­ziami z dziec­kiem, a brak moż­li­wo­ści spo­tkań byłby zagro­że­niem dla jego dobra, oraz gdy dzia­ła­nia zobo­wią­za­nego powo­dują nie­moż­ność ich reali­za­cji. Czę­sto w trak­cie postę­po­wa­nia bywa tak, że od czasu wnie­sie­nia wnio­sku o ure­gu­lo­wa­nie kon­tak­tów do osta­tecz­nego roz­strzy­gnię­cia mija tak długi czas, że pod­czas jego trwa­nia nie ma moż­li­wo­ści utrzy­my­wa­nia oso­bi­stych rela­cji z dziec­kiem, co nie­wąt­pli­wie może spo­wo­do­wać obni­że­nie więzi emo­cjo­nal­nej, dla­tego też warto roz­wa­żać zło­że­nie wnio­sku o zabez­pie­cze­nie w try­bie art. 730 par. 1 kpc

Wska­zać rów­nież należy, iż wnio­sek o zabez­pie­cze­nie można zło­żyć juz w trak­cie postę­po­wa­nia, wów­czas sąd zgod­nie z art. 737 kpc roz­po­znaje bez­zwłocz­nie, nie póź­niej jed­nak niż w ter­mi­nie jed­nego tygo­dnia. Jeżeli ustawa prze­wi­duje roz­po­zna­nie wnio­sku na roz­pra­wie, należy ją wyzna­czyć tak, aby roz­prawa mogła odbyć się w ter­mi­nie mie­sięcz­nym od dnia wpływu wnio­sku, i choć jest to ter­min instruk­cyjny, to nakłada na Sąd pewną “pre­sję” czasu, odno­śnie roz­po­zna­nia tegoż wniosku. Pamiętać trzeba, iż wnio­sek o zabez­pie­cze­nie kon­tak­tów zło­żony już w trak­cie postę­po­wa­nia pod­lega osob­nej opłacie.

artykuł przeczytać możecie także ba blogu informacji prawnych Kontakty z dzieckiem

Marcin Zaborek

prawnik

kontakty z dzieckiem