prawo i rodzina

Jak najszybciej uzyskać prawo do kontaktów z dzieckiem?

Rozwód jest trudnym doświadczeniem, szczególnie dla dziecka. Zostaje naruszona i wystawiona na próbę jego więź emocjonalna z rodzicem. Zdarza się, że staje się ono przedmiotem przepychanek między rodzicami. W sytuacjach kiedy działania jednego z małżonków uniemożliwiają drugiej stronie kontakty z dzieckiem, często konieczna jest interwencja właściwych organów. Kiedy jeden z eks-małżonków uważa, że jego prawo do kontaktów z dzieckiem jest nierespektowane, należy do sądu rodzinnego złożyć wniosek o zabezpieczenie kontaktów.

Czas rozpatrywania wniosku

Sądy w Polsce nie słyną z ekspresowego rozpatrywania spraw. Często bywa tak, że od momentu złożenia wniosku o ustalenie kontaktów do wyroku orzekającego w tej kwestii mija wiele miesięcy. W tym czasie rodzic nie może utrzymywać kontaktów osobistych z dzieckiem co nadwątla łączącą ich relację.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia kontaktów składany zgodnie z art. 730§1 i n.k.p.c. składa się w celu zapobiegania tego typu sytuacjom. Reguluje on zasady utrzymywania kontaktów z dzieckiem na czas trwającego postępowania sądowego. 

Wniosek składa się w sądzie w którym toczy się sprawa – najczęściej są to wydziały rodzinne i nieletnich przy Sądach Rejonowych. Drugą ewentualnością, w określonych sytuacjach, jest zgłoszenie sprawy do innego organu odpowiedzialnego za rozpatrywanie wniosków o regulację kontaktów na linii rodzic – dziecko.

Praktyka dopuszcza także możliwość przedstawienia tego typu wniosku podczas sprawy rozwodowej. W takiej sytuacji organem, do którego zwraca się rodzic jest Sąd Okręgowy.

Jak skonstruować wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem?

Aby wniosek mógł być rozpatrywany konieczne jest by był prawidłowo sporządzony. Przyjęło się, że powinien spełniać wymogi pism procesowych zdefiniowanych w kodeksie postępowania cywilnego.

Musi zatem składać się z oznaczenia właściwego sądu, danych obu stron sporu oraz ich przedstawicieli i pełnomocników. Strona wnioskująca musi jasno określić jakiego rodzaju jest to pismo oraz przedstawić osnowę wniosku i dowody popierające jej rację. Jeśli wniosek jest częścią trwającego już postępowania, trzeba oznaczyć sygnaturę akt. Wszystko należy podpisać.

Wnioskodawca musi klarownie określić sposób zabezpieczenia kontaktów – dzień tygodnia, przedział czasowy, miejsce w którym ma dochodzić do kontaktów z dzieckiem. Argumentując składany wniosek powinno się podkreślić, dlaczego sąd powinien uregulować tą kwestię przed końcem postępowania. Może to być przykładowo obawa jednej ze stron, że drugi z małżonków będzie utrudniał takie relacje.

Jeśli wniosek o udzielenie zabezpieczenia kontaktów zostanie złożony w trakcie postępowania, sąd jest zobowiązany rozpatrzyć go niezwłocznie. Przysługuje mu na to ustawowo 7 dni. Natomiast w sytuacji, gdy przepisy nakazują rozpatrzenie wniosku podczas posiedzenia Sądu, wtedy rozprawa powinna być wyznaczona w terminie maksymalnie miesiąca. Tak skonstruowane przepisy mogą być korzystne dla rodziców, gdyż nakładają na Sądy pewną presję.

Jeszcze jedna kwestia. Składając wniosek konieczne jest wniesienie opłaty administracyjnej w wysokości 40 zł.

Kiedy sprawa się przeciąga – nie warto być biernym

Gdy rodzic nie ma możliwości kontaktów z dzieckiem, bądź są one mu ograniczane przez brak woli drugiego z rodziców warto działać. Kiedy trwa postępowanie rozwodowe lub regulujące kontakty z dziećmi, sprawa może się przeciągać. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia kontaktów na czas trwającego postępowania sądowego jest skuteczną i przyspieszającą sprawę kartą. Szczególnie, że zdarzają się sytuacje patologiczne, gdzie może to być jedyne efektywne rozwiązanie.